Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

U C H W A Ł A NR XXXII/261/08 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/234/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Lginiu i ustalenia jego

U C H W A Ł A NR XXXII/261/08

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 29 grudnia 2008r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/234/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Lginiu i ustalenia jego organizacji.

Na podstawie art. 5 ust 5 i art. 14a ust. 5 ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty
(t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) w związku z art. 18 ust 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.) i § 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania ( Dz.U. Nr 7, poz. 38 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie, Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała XXIX/234/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Lginiu i ustalenia jego organizacji otrzymuje tytuł:

„ w sprawie założenia Punktu Przedszkolnego w Lginiu i ustalenia jego organizacji”.

§ 2

W Uchwale XXIX/234/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Lginiu i ustalenia jego organizacji wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:
„ Zakłada się z dniem 1 stycznia 2009 r. Punkt Przedszkolny w Lginiu”,

2. W załączniku do Uchwały Nr XXIX/234/08 Rady Miejskiej we Wschowie 30 października
2008r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Lginiu i ustalenia jego organizacji:

a) punkt II otrzymuje brzmienie:

„CELE I ZADANIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO I SPOSÓB ICH REALIZACJI

1. Zapewnienie opieki, wychowania i bezpieczeństwa.
2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie „gotowości szkolnej”.
3. Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci, zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.
4. Otaczanie szczególną opieką dzieci niepełnosprawnych.
5. Zaspakajanie potrzeb dzieci wyróżniających się uzdolnieniami i zainteresowaniami.
6. Pomaganie dzieciom w realizacji ich indywidualnej drogi rozwojowej w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi.
7. Prowadzenie pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej w oparciu o pełną znajomość dziecka i jego środowiska rodzinnego w ramach określonych obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, zgodnie ze współczesną wiedzą pedagogiczną.”

b) w punkcie IV dodaje się podpunkt 6, który otrzymuje brzmienie:
„Podmiotem uprawnionym do przyjęcia dziecka do Punktu Przedszkolnego, a także
skreślenia dziecka z listy wychowanków punktu jest dyrektor Szkoły Podstawowej
w Lginiu.”


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2009-02-05 09:32:01 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa