Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXXII/265/08 w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2009 rok.


UCHWAŁA NR XXXII/265/08
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 166, art. 167, art. 168, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2 104 z późn. zm. ) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu w kwocie 54 975 000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
z tego:
1. Dochody bieżące w kwocie 45 799 000,-zł.
2. Dochody majątkowe w kwocie 9 176 000,- zł.
§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 56 575 000,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Ogólną kwotę wydatków, o której mowa w ust. 1 przeznacza się na:
1) wydatki bieżące kwotę 45 799 000,-zł.
w tym:
a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 19 981 138,-zł.
b) na wydatki związane z obsługą długu gminy kwotę 896 750,-zł.
c) na dotacje podmiotowe z budżetu gminy:
-dla niepublicznych placówek systemu oświaty kwotę 987 447,-zł.
-dla instytucji kultury kwotę 1 604 000,-zł.
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę 20 000,-zł.
d) na dotacje celowe z budżetu gminy:
- na zadania realizowane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kwotę 328 000,-zł.
- na sfinansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
kwotę 85 000,-zł.
- przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 16 308,-zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 10 776 000,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 3

1. Deficyt budżetu w kwocie 1 600 000,-zł. zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę oraz z zaciąganej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
2. Z planowanych dochodów budżetu przeznacza się na rozchody budżetu kwotę 2 500 000,-zł.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4

Tworzy się rezerwy:
1. ogólną w kwocie 81 000,00,-zł.
2. celowe na realizację zadań własnych w kwocie 25 200,-zł.
a) z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10 000,- zł.
b) z zakresu działania jednostek pomocniczych w kwocie 15 200,-zł.

§ 5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 7 936 020,-zł. zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5 do uchwały.

§ 6

Ustala się limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Miasta i Gminy Wschowa na lata 2008-2011 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7

Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 8

Ustala się plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 9

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 10

Ustala się dochody w kwocie 293 000,00-zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 293 000,00,-zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

§ 11

Wydatki jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Wschowa określa załącznik Nr 10 do uchwały

§ 12

1. Określa się limit zobowiązań z tytułu:
1) zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Wschowa do kwoty 1 000 000,-zł,
2) emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu związanego z wydatkami majątkowymi budżetu Miasta i Gminy Wschowa do kwoty 3 200 000, -zł.
3) zaciąganej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 900 000,-zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:
1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem .
2) zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem .
3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2010 na łączną kwotę
2 000 000,-zł.
4) zaciągania kredytu do kwoty 1 000 000,-zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Wschowa.
5) do wystawiania weksla i podpisania deklaracji wekslowej dotyczącego kredytu, o którym mowa w pkt 4.
6) dokonywania innych zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową Gminy.
8 ) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 2 000 000,- zł.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do upoważnienia w drodze zarządzenia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostek w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania w drodze zarządzenia uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2010.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.


§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Fabian Grzyb


Uchwala_Nr_32_265_08_-_Zalacznik_Nr_1_-_dochody
Rozmiar: 183.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 189
Uchwala_Nr_32_265_08_-_Zalacznik_Nr_2_-_wydatki
Rozmiar: 388.80 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 211
Uchwala_Nr_32_265_08_-_Zalacznik_Nr_3_-_przychody_i_rozchody
Rozmiar: 19.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 189
Uchwala_Nr_32_265_08_-_Zalacznik_Nr_4_-_dotacje_na_zadania_zlecone
Rozmiar: 18.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 199
Uchwala_Nr_32_265_08_-_Zalacznik_Nr_5_-_wydatki_na_zadania_zlecone
Rozmiar: 21.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 197
Uchwala_Nr_32_265_08_-_Zalacznik_Nr_6_-_WPI_na_2009
Rozmiar: 35.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 192
Uchwala_Nr_32_265_08_-_Zalacznik_Nr_7_-_wydatki_unijne
Rozmiar: 31.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 210
Uchwala_Nr_32_265_08_-_Zalacznik_nr_8
Rozmiar: 77.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 250
Uchwala_Nr_32_265_08_-_Zalacznik_nr_9
Rozmiar: 38.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 192
Uchwala_Nr_32_265_08_-_Zalacznik_Nr_10_-_solectwa
Rozmiar: 23.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 193
Uchwala_Nr_32_265_08_-_Zalacznik_Nr_11_-_wydatki_majatkowe
Rozmiar: 149.33 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 204

Data publikacji: 2009-02-05 09:48:28 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa