Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXXIII/269/09 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i udzielenie bonifikaty na sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.

UCHWAŁA NR XXXIII/269/09

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 29 stycznia 2009 roku


w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i udzielenie bonifikaty na sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art.34 ust.1 pkt.3, art.37 ust.2 pkt1 i pkt 9, art.68 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261,poz.2603 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zbycie bezprzetargowo-głównym najemcom następujących lokali mieszkalnych położonych we Wschowie:
1) przy ul.Mickiewicza 5A/3
2) przy ul.Obr.W-wy 32a/1a
3) przy ul.Rynek 14/6
4) przy ul.Mickiewicza 5A/1
5) przy ul.K.Wielkiego 15/11A
6) przy ul.Daszyńskiego 5/4
7) przy ul.K.Wielkiego 17/10
8) przy ul.Boh.Westerplatte 11/2
9) przy ul.Ks.A.Kostki 4/1
10) przy ul.T.Kościuszki 18A/7
11) przy ul.Niepodległości 31/4
12) przy ul.T.Kościuszki 22/4
13) przy ul.Podgórnej 9/2
14) przy ul.Nowej 10/2.

2. Wyraża się zgodę na udzielenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa bonifikaty:
1) w wysokości 70 % od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ul. Nowej 10 we Wschowie zbywanego na rzecz najemcy,
2) w wysokości 90 % od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 – 13 niniejszej uchwały zbywanych na rzecz najemców.

3. Wyraża się zgodę na zbycie udziału Gminy wynoszącego 1900/11240 części (stanowiącego komórkę) w prawie współwłasności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 139/6 o powierzchni 589 m2 zabudowanej budynkiem gospodarczym położonym w Osowej Sieni nr 107.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2009-02-05 11:41:52 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa