Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXXIII/270/09 w sprawie: zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej we Wschowie.

UCHWAŁA NR XXXIII/270/09

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 29 stycznia 2009r.
w sprawie: zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej we Wschowie.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), art. 20 ust. 1, w związku z art. 27, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z póżn. zm.), w związku z uchwałą Nr XXV/202/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej we Wschowie, po stwierdzeniu zgodności przedmiotowej zmiany planu miejscowego z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wschowa, zatwierdzonego uchwałą Nr XLII/405/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2006 roku,
Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:


DZIAŁ I
Pr z e p i s y o g ó l n e
Rozdział 1
Przedmiot regulacji


§ 1. 1. Uchwala się zmianę Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej we Wschowie, zwaną dalej „planem”, której część tekstową stanowi treść niniejszej uchwały.
2. Integralną częścią uchwały jest:
1) Rysunek planu w skali 1: 2000, będący częścią graficzną planu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
2) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;
3) Rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Obszar objęty planem ograniczony jest od północnegowschodu, wschodu i południa- granicą administracyjną miasta Wschowy, od zachodu- odcinkiem granicy administracyjnej miasta Wschowa i dalej zachodnią granicą pasa drogowego drogi publicznej o kategorii powiatowej nr 1004F, a od północy –północną granicą pasa drogowego tej drogi.

§ 3. 1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenów pod: obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz działalność usługową (ozn. P/U), drogi publiczne układu podstawowego, infrastrukturę techniczną dla potrzeb elektroenergetyki i zieleń urządzoną (ozn. KD/E/ZP), drogi publiczne układu podstawowego (ozn. KD), lasy (ozn. ZL) oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.
2. Tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania wydzielono na Rysunku planu liniami rozgraniczającymi. Ustala się linie ściśle określone oraz linie nie określone ściśle. Funkcję linii rozgraniczającej pełni także granica obszaru objętego planem (pokrywająca się z granicą administracyjną miasta Wschowy oraz nie pokrywająca się z granicą administracyjną miasta Wschowy).
3. Dla terenu, dla którego ustalono więcej niż jeden rodzaj przeznaczenia, wymienione rodzaje przeznaczenia mogą występować łącznie lub rozdzielnie.

§ 4. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) działce budowlanej – rozumie się przez to działkę, o której mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z póżn. zm.);
2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – rozumie się przez to linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się lokalizacje budynków i budowli kubaturowych; linia ta nie dotyczy obiektów budowlanych podziemnych, części podziemnych budynków i budowli kubaturowych, a także: ryzalitów, pilastrów, kolumn, wykuszy, schodów wejściowych, podjazdów dla osób niepełnosprawnych i innych podobnych elementów budowlanych;
3) wysokości obiektu budowlanego – należy przez to rozumieć: w odniesieniu do budynków- pionową odległość liczoną w metrach od poziomu terenu do najwyższej położonej krawędzi dachu (stropodachu), a w odniesieniu do budowli- pionową odległość liczoną w metrach od poziomu terenu do najwyższego punktu obiektu;
4) adaptacji - rozumie się przez to przeznaczenie istniejącego obiektu budowlanego do pozostawienia łącznie z istniejącym zagospodarowaniem terenu (jeżeli towarzyszy obiektowi); sposób zabudowy powinien wynikać z uzyskanego pozwolenia na budowę; obiekt może podlegać remontowi lub przebudowie;
5) obiekcie działalności usługowej - rozumie się przez to obiekt budowlany, w którym prowadzona jest pozarolnicza działalność gospodarcza w zakresie: handlu (detalicznego, hurtowego, komisowego), magazynowania lub przechowywania produktów (wyrobów) i towarów, konserwacji i napraw, w tym pojazdów mechanicznych, działalności budowlanej oraz działalności transportu drogowego;
6) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnie rzutów poziomych obiektów budowlanych (będących budynkami i budowlami kubaturowymi, z wyłączeniem obiektów podziemnych) lub zespołów obiektów budowlanych, zlokalizowanych na działce budowlanej, mierzoną po zewnętrznym obrysie urządzeń lub ścian kondygnacji przyziemnej obiektu budowlanego, łącznie z elementami budowlanymi wyszczególnionymi w p-cie 2, jeżeli mają oparcie na ziemi.

Rozdział 2
Ustalenia dotyczące całego obszaru objętego planem.
Ustalenia dotyczące wyodrębnionych fragmentów obszaru objętego planem.

§ 5. Obszar objęty planem znajduje się w zasięgu zasilania Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP Nr 306 „Zbiornik Wschowa” gromadzącego wody w czwartorzędowych utworach porowatych. Granicę GZWP określa Rysunek planu. Na obszarze zakazuje się lokalizacji składowisk odpadów, w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.) oraz odpadów promieniotwórczych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 listopada 2000 r.- Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276, z późn. zm.).

§ 6. W planie wyznacza się strefę archeologicznej ochrony konserwatorskiej. Granice strefy określa Rysunek planu. W strefie zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne nr 8(65-22/11) wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Roboty budowlane (ziemne) w strefie można rozpocząć po uzgodnieniu z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Zielonej Górze.

§ 7. 1. Poza ustaleniami obszarów ochrony, o których mowa w § 5, 6, na obszarze objętym planem nie występują inne tereny i obiekty podlegające ochronie, ustalane na podstawie odrębnych przepisów, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.). W szczególności na obszarze objętym planem nie występują: obiekty wpisane do rejestru zabytków, dobra kultury współczesnej, tereny górnicze, tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi, tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych. W związku z powyższym w planie nie określa się granic ww. terenów (obiektów) i nie ustala się sposobów ich zagospodarowania.
2. Na obszarze objętym planem nie występują ponadto:
1) tereny przewidziane do scalenia i podziału nieruchomości, w związku z czym w planie nie określa się zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości;
2) użytki rolne i leśne wymagające zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne;
3) rodzaje terenów wymagających ochrony przed hałasem, o których mowa w art.113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), w związku z powyższym w planie nie wskazuje się terenów wymagających ochrony w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
3. Obszar objęty planem jest częściowo zdrenowany. Tereny zdrenowane określa Rysunek planu. Roboty budowlane można rozpocząć po uzyskaniu zgody Powiatowej Spółki Wodnej we Wschowie na przebudowę systemów drenarskich.

§ 8. Na system komunikacyjny obszaru objętego planem składają się drogi publiczne układu podstawowego:
1) odcinek drogi (ulicy) klasy zbiorczej o symbolu „Z” (droga o kategorii wojewódzkiej nr 305 relacji: Wroniniec- Wschowa- Wolsztyn- Nowy Tomyśl- Bolewice);
2) odcinek drogi (ulicy) klasy zbiorczej o symbolu „Z” (droga o kategorii powiatowej nr 1004 F relacji: Przyczyna Dolna- Siedlnica);
3) odcinek drogi klasy głównej ruchu przyśpieszonego o symbolu „GP” (w ciągu drogi o kategorii krajowej nr 12 relacji: Dorohusk- Kalisz- Leszno- Wschowa- Głogów- Żary- Łęknica- granica państwa) wraz z wiaduktem kolejowym i węzłem drogowym łączącym drogę „GP” z drogami, o których mowa w p-tach 1 i 2.

§. 9. Stawka procentowa służąca ustaleniu jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z póżn. zm.) wynosi:
1) w odniesieniu do nieruchomości będących własnością Gminy Wschowa, albo zbywanych na rzecz Gminy Wschowa – 1%;
2) w odniesieniu do nieruchomości nie wymienionych w pkt 1 – 25%.


DZIAŁ II
U s t a l e n i a d o t y c z ą c e t e r e n ó w o r ó ż n y m p r z e z n a c ze n i u l u b
r ó ż n y c h z a s a d a c h z a g o s p o d a r o w a n i a w y o d r ę b n i on y c h
l i n i a m i r o z g r a n i c z a j ą c y m i

§ 10. 1. Teren oznaczony na Rysunku planu 1 KD/E/ZP przeznacza się pod drogi publiczne układu podstawowego, infrastrukturę techniczną dla potrzeb elektroenergetyki i zieleń urządzoną.
2. Na terenie należy usytuować drogi publiczne układu podstawowego systemu komunikacyjnego obszaru objętego planem, o którym mowa w § 8 ust. 3.
3. Istniejące na terenie linie SN 20 kV pracujące w systemie elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych („Szlichtyngowa”, „Drzewce”, „RS”) i istniejącą linię elektroenergetyczną konsumentową („Cukrownia”) należy zlikwidować (przełożyć). W projekcie zagospodarowania terenu inwestycji, o którym mowa w przepisach dotyczących zakresu i formy projektu budowlanego, dotyczącym przełożenia linii, należy, przy ustalaniu nowego przebiegu sieci elektroenergetycznych, uwzględnić docelowy przebieg dróg publicznych układu podstawowego systemu komunikacyjnego obszaru objętego planem, o którym mowa w § 8 ust. 3.
4. Na terenie należy urządzić zieleń niską wraz z obiektami małej architektury. Dopuszcza się urządzenie zieleni wysokiej. Od strony terenu ozn. 4 P/U należy przewidzieć zieleń o charakterze krajobrazowym.
5. Usytuowanie budynków i budowli od granicy obszaru kolejowego lub osi skrajnego toru w odległości mniejszej niż to ustalają przepisy szczególne wymaga zgody właściwego organu nadzoru budowlanego, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, wydanej w trybie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z późn. zm.).
6. Rysunek planu, liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania ściśle ustalonych oraz liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania nie ustalonych ściśle, przedstawia maksymalny zasięg terenu. Dopuszcza się zmniejszenie powierzchni terenu poprzez przesunięcie linii rozgraniczających nie ustalonych ściśle w kierunkach określonych na Rysunku planu. Przesunięcie linii rozgraniczających i zmniejszenie powierzchni terenu może być dokonane wyłącznie w sposób zapewniający optymalne wykorzystanie terenu pod drogi publiczne układu podstawowego, infrastrukturę techniczną dla potrzeb elektroenergetyki i zieleń urządzoną.

§ 11. 1. Teren oznaczony na Rysunku planu 2 KD-z przeznacza się pod drogę (ulicę) publiczną klasy zbiorczej o symbolu „Z” systemu komunikacyjnego obszaru objętego planem (droga o kategorii wojewódzkiej nr 305). Teren obejmuje istniejący pas drogowy oraz pas stanowiący poszerzenie drogi. Ustala się szerokość całkowitą pasa drogowego w liniach rozgraniczających wynoszącą 25 m.
2. Ustala się ulicę o przekroju jednojezdniowym (1 x 2). Dopuszcza się, w szczególności w sąsiedztwie terenu ozn. 1 KD/E/ZP, przekrój dwujezdnoiowy (2 x 2).
3. W ulicy ustala się usytuowanie chodnika po jednej stronie jezdni i pasa zieleni po jednej lub obu stronach jezdni oraz zjazdów na tę ulicę. Liczba zjazdów nie może być większa niż 4. W ulicy dopuszcza się lokalizację innych urządzeń infrastruktury komunikacyjnej, w szczególności: wydzielonych pasów postojowych na samochody osobowe, torów bocznicy kolejowej (usytuowanych prostopadle do osi ulicy lub w sposób zbliżony), ścieżki rowerowej, zatoki autobusowej. Liczba stanowisk w jednym zgrupowaniu pasów postojowych nie powinna być mniejsza niż 8. W pasie zieleni dopuszcza się, po jednej lub obu stronach jezdni, rząd drzew.
4. Do czasu oddania do użytku dróg publicznych układu podstawowego systemu komunikacyjnego obszaru objętego planem, o którym mowa w § 8 ust. 3, dopuszcza się przeznaczenie pasa stanowiącego poszerzenie drogi pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz działalności usługowej ozn.
4 P/U, jako sposób tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu. Do pasa stanowiącego poszerzenie drogi stosuje się odpowiednio ustalenia zawarte w § 13.

§ 12. 1. Teren oznaczony na Rysunku planu 3 KD-z przeznacza się pod drogę (ulicę) publiczną klasy zbiorczej o symbolu „Z” systemu komunikacyjnego obszaru objętego planem (droga o kategorii powiatowej nr 1004 F). Teren obejmuje istniejący pas drogowy oraz pas stanowiący poszerzenie drogi. Ustala się szerokość całkowitą pasa drogowego w liniach rozgraniczających wynoszącą 20 m.
2. Ustala się ulicę o przekroju jednojezdniowym (1 x 2). Dopuszcza się lokalnie, w szczególności w sąsiedztwie terenu ozn. 1 KD/E/ZP, przekrój dwujezdnoiowy (2 x 2).
3. W ulicy ustala się usytuowanie chodnika po obu stronach jezdni, dwustronnego pasa zieleni, ścieżki rowerowej oraz zjazdów na tę ulicę. Liczba zjazdów nie może być większa niż 6. W ulicy dopuszcza się lokalizację innych urządzeń infrastruktury komunikacyjnej, w szczególności: wydzielonych pasów postojowych na samochody osobowe, zatoki autobusowej. Liczba stanowisk w jednym zgrupowaniu nie powinna być mniejsza niż 8. Istniejące dwa rzędy drzew, usytuowane w istniejącym pasie drogowym, przeznacza się do pozostawienia. W przypadku kolizji drzew usytuowanych w pasie drogowym od strony wschodniej z planowanymi elementami oraz urządzeniami infrastruktury komunikacyjnej i technicznej dopuszcza się ich likwidację; w przypadku likwidacji nakazuje się nasadzenie rzędu nowych drzew w pasie zieleni od strony wschodniej.
4. Jeżeli wymagać tego będzie budowa dróg publicznych układu podstawowego systemu komunikacyjnego obszaru objętego planem, o którym mowa w § 8 ust. 3, dopuszcza się północny odcinek ulicy przeznaczyć pod drogę kategorii wyższej niż powiatowa. W takim przypadku ustala się szerokość całkowitą pasa drogowego tego odcinka w liniach rozgraniczających wynoszącą 25 m.
5. Dla terenu obowiązują ustalenia zawarte w § 11 ust. 4.

§ 13. 1. Teren oznaczony na Rysunku planu 4 P/U przeznacza się pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz działalności usługowej.
2. Rysunek planu, liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania ściśle ustalonych oraz liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania nie ustalonych ściśle, przedstawia minimalny zasięg terenu. Dopuszcza się zwiększenie powierzchni terenu kosztem powierzchni terenu ozn. 1 KD/E/ZP poprzez przesunięcie linii rozgraniczających nie ustalonych ściśle w kierunkach określonych na Rysunku planu. Przesunięcie linii rozgraniczających i zwiększenie powierzchni terenu może być dokonane wyłącznie w sposób zapewniający optymalne wykorzystanie terenu pod drogi publiczne układu podstawowego, infrastrukturę techniczną dla potrzeb elektroenergetyki i zieleń urządzoną na terenie ozn. 1 KD/E/ZP.
3. Na terenie zakazuje się lokalizacji:
1) obiektów produkcji rolnej oraz składów, magazynów i obiektów działalności usługowej obsługującej rolnictwo;
2) wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;
3) usług chronionych typu szkoła, przedszkole, itp.;
4) zabudowy mieszkaniowej, w tym towarzyszącej obiektom produkcyjnym, składom i magazynom oraz działalności usługowej (mieszkania zakładowe);
5) elektrowni wiatrowych.
4. Na terenie, liniami wewnętrznego podziału terenu o tym samym przeznaczeniu lub tych samych zasadach zagospodarowania, wydziela się cztery działki budowlane. Działki oznaczono na Rysunku planu numerami 1, 2, 3, 4. Dopuszcza się:
1) likwidację działki budowlanej nr 2 i połączenie działek budowlanych nr 1 i 2 w jedna działkę budowlaną;
2) likwidację działki budowlanej nr 3 i połączenie działek budowlanych nr 1 i 3 w jedna działkę budowlaną;
3) likwidację działki budowlanej nr 4 i połączenie działek budowlanych nr 1 i 4 w jedna działkę budowlaną;
4) likwidację działki budowlanej nr 2, 3, 4 i połączenie działek budowlanych nr 1, 2, 3, 4 w jedna działkę budowlaną;
5) wydzielenie nowych działek budowlanych z działki budowlanej nr 1;
6) wydzielenie nowych działek budowlanych z działki budowlanej powstałej w wyniku połączeń, o których mowa w p-tach 1, 2 ,3, 4.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 5, 6 obowiązują następujące ustalenia dotyczące każdej nowo wydzielonej działki budowlanej:
1) powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 19000 m2;
2) szerokość frontu działki, tj. szerokość tej jej części, która przylega do drogi, na którą odbywa się główny zjazd z działki, nie może być mniejsza niż 90 m;
3) działka powinna przylegać bezpośrednio do drogi (ulicy) publicznej klasy zbiorczej o symbolu „Z”; dopuszcza się dostęp do drogi publicznej przez drogę wewnętrzną wydzieloną na terenie ozn. 4 P/U.
6. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące drogi wewnętrznej, o której mowa w ust. 5 pkt 3:
1) szerokość drogi wewnętrznej nie może być mniejsza niż 15 m;
2) odległość pomiędzy skrzyżowaniem (połączeniem) drogi wewnętrznej z drogą (ulicą) publiczną klasy zbiorczej o symbolu „Z” a istniejącym lub planowanym skrzyżowaniem (połączeniem) nie może być mniejsza niż 300 m;
3) drogę wewnętrzną należy orientować równolegle lub prostopadle w stosunku do osi podłużnej drogi publicznej ozn. 3 KD-z;
4) do połączenia drogi wewnętrznej z drogą publiczną przepisy ust. 11 pkt 4 lit. a), b) stosuje się odpowiednio.
7. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące istniejących na działkach budowlanych nr 2 i 3 obiektów budowlanych oznaczonych na Rysunku planu:
1) obiekt budowlany adaptuje się, pod warunkiem, że stan techniczny i funkcjonalny obiektu umożliwia jego użytkowanie (eksploatacje) w dotychczasowy sposób lub zgodny z projektowanym przeznaczeniem, a jego użytkowanie nie pogarsza stanu środowiska;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;
3) dopuszcza się likwidację obiektu budowlanego.
8. Na działce budowlanej, w zależności od programu użytkowego inwestycji, mogą być usytuowane obiekty budowlane, w szczególności budynki: produkcyjne, magazynowe, biurowe, socjalne, żywienia zbiorowego wraz z urządzeniami budowlanymi, obiekty działalności usługowej, obiekty techniczne i technologiczne, w tym infrastruktury technicznej, a także otwarte składowiska surowców oraz otwarte składowiska półprefabrykatów i wyrobów gotowych. Dopuszcza się łączenie obiektów budowlanych w jeden lub kilka zespołów.
9. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 8:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy określone na Rysunku planu; odległość zabudowy od terenu
ozn. 1 KD/E/ZP określają przepisy ustawy Prawo budowlane, w szczególności dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
2) dopuszcza się lokalizację obiektów wysokich (W), tj. o wysokości do 55 m nad poziomem terenu, wg kwalifikacji obiektów budowlanych, o których mowa w przepisach dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
3) do obiektów budowlanych (stałych i tymczasowych) o wysokości ≥ 50 m nad poziomem terenu stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (Dz. U. Nr 130, poz. 1193).
10. Na działce budowlanej należy przewidzieć lokalny system zieleni. Przy tworzeniu systemu należy stosować gatunki roślin odpornych na oddziaływania przemysłowe. System powinien obejmować planowaną zieleń urządzoną wysoką i niską, a także (w zależności od usytuowania działki budowlanej oraz programu użytkowego inwestycji):
1) enklawę istniejących gruntów zadrzewionych przeznaczonych do pozostawienia, określoną (w sposób orientacyjny) na Rysunku planu;
2) enklawy istniejących gruntów zadrzewionych oraz zakrzewionych, określone (w sposób orientacyjny) na Rysunku planu, te, które w projekcie zagospodarowania terenu inwestycji, o którym mowa w przepisach dotyczących zakresu i formy projektu budowlanego, przeznaczone zostaną do pozostawienia.
11. Na terenie obowiązują następujące ustalenia dotyczące komunikacji:
1) na działce budowlanej należy lokalizować place: manewrowe, postojowe dla samochodów ciężarowych oraz parkingowe dla samochodów osobowych; ustala się, że liczba miejsc postojowych:
a) dla samochodów ciężarowych powinna zabezpieczyć potrzeby wynikające z wielkości produkcji i usług oraz eliminować parkowanie pojazdów na zewnątrz działki budowlanej, w szczególności w pasach drogowych dróg (ulic) publicznych klasy zbiorczej o symbolu „Z” ozn. 2 KD-z i 3 KD-z,
b) dla samochodów osobowych powinna zabezpieczyć potrzeby wynikające z ilości zatrudnionych;
2) z terenu należy przewidzieć zjazd na drogę (ulicę) publiczną klasy zbiorczej o symbolu „Z”; z jednej działki budowlanej dopuszcza się urządzenie:
a) więcej niż jednego zjazdu na jedną drogę (ulicę) publiczną,
b) zjazdów na dwie drogi (ulice) publiczne klasy zbiorczej o symbolu „Z” ozn. 2KD-z i 3KD-z (ustalenie dotyczy działki budowlanej, która przylegać będzie bezpośrednio do obu dróg);
3) istniejącą drogę wewnętrzną twardą o nawierzchni bitumicznej, oznaczoną na Rysunku planu, przeznacza się do likwidacji; dopuszcza się adaptację drogi z wykorzystaniem jej jako drogę zakładową lub wewnętrzną;
4) na terenie obowiązują następujące zasady dotyczące zjazdów z działki budowlanej na drogę (ulicę) publiczną klasy zbiorczej o symbolu „Z”:
a) zjazd nie może być usytuowany w rejonie węzła drogowego, o którym mowa w § 8 ust. 3,
b) w bezpośrednim rejonie zjazdu nie należy sytuować urządzeń infrastruktury komunikacyjnej: wydzielonych pasów postojowych na samochody osobowe, zatoki autobusowej i bocznicy kolejowej,
c) w przypadku usytuowania więcej niż jednego zjazdu z jednej działki budowlanej na tę samą drogę(ulicę) publiczną odległość pomiędzy zjazdami nie może być mniejsza niż 150 m; ustalenie dotyczy także zjazdów z dwóch sąsiednich działek budowlanych, chyba, że z działek tych przewidziano wspólny zjazd na drogę publiczną,
d) w przypadku wykorzystania drogi, o której mowa w p-cie 3, jako drogi zakładowej (wewnętrznej) istniejący zjazd na drogę (ulicę) publiczną ozn. 3 KD-Z adaptuje się;
5) na terenie dopuszcza się lokalizację bocznicy kolejowej.
12. Na terenie ustala się lokalizację inwestycji (przedsięwzięć) mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227). Dopuszcza się lokalizację inwestycji (przedsięwzięć) mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Plan nie zawiera ograniczeń dotyczących zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, w szczególności zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, o której mowa w art. 73 ust. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)
13. Na terenie może być utworzona strefa przemysłowa, w rozumieniu art. 136a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).
14. Na terenie należy stosować rozwiązania niezbędne do zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń. W szczególności należy stosować rozwiązania zapewniające:
1) ochronę powietrza, w szczególności przez utrzymanie poziomów substancji i energii w powietrzu poniżej dopuszczalnych poziomów lub co najmniej na tych poziomach, z zastrzeżeniem ust. 13;
2) jak najlepszy stan akustyczny środowiska, w szczególności poprzez utrzymanie poziomów hałasu poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach, z zastrzeżeniem ust. 13;
3) ochronę przed polami elektroenergetycznymi, w szczególności poprzez utrzymanie poziomów pól
elektroenergetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach, z zastrzeżeniem ust. 13.
15. Na działce budowlanej ustala się następujące wskaźniki intensywności zabudowy:
1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może być większa niż 70 %;
2) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki nie może być mniejszy niż
15 %.

§ 14. Teren oznaczony na Rysunku planu 5 ZL przeznacza się pod las. Teren należy włączyć do działki budowlanej usytuowanej na terenie ozn. 4 P/U przylegającej bezpośrednio do lasu.


DZIAŁ III
Z a s a d y m o d e r n i z a c j i , r o z b u d o w y i b u d o w y
s y s t e m ó w i n f r a s t r u k t u r y t e c h n i c z n e j

§ 15. 1. Ustala się lokalizację planowanych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej: wodociągowych, kanalizacyjnych, gazociągów, sieci (linii i kabli) zasilających elektroenergetycznych SN i nn, oświetlenia ulicznego, telekomunikacyjnych obiektów budowlanych oraz innych sieci i urządzeń na terenie dróg publicznych układu podstawowego, infrastruktury technicznej dla potrzeb elektroenergetyki i zieleni urządzonej ozn. 1KD/E/ZP oraz na terenach dróg (ulic) publicznych układu podstawowego klasy zbiorczej ozn. 2KD-z i 3KD-z.
2. W przypadku, kiedy ze względów technicznych albo ze względu na wymogi operatora sieci lub ważny interes osoby trzeciej sieć (urządzenie) nie może być usytuowana w sposób określony w ust.1, dopuszcza się jej lokalizację na terenie ozn. 4 P/U pod warunkiem, że będzie usytuowana sposób nieutrudniający zabudowy i zagospodarowania terenu.
3. Jeżeli istniejąca sieć (urządzenie) infrastruktury technicznej uniemożliwia lub istotnie ogranicza zagospodarowanie lub zabudowę terenu (działki budowlanej) zgodnie z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi, należy usunąć kolizję poprzez likwidację sieci albo jej przełożenie. Zasady dotyczące ustalenia nowego przebiegu sieci podlegającej przełożeniu określa ust. 1 i 2.

§ 16. 1. Ustala się zaopatrzenie w wodę dla celów socjalno-bytowych, technologicznych i zabezpieczenia przeciwpożarowego z istniejącej sieci wodociągowej ø 200 mm. Dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z planowanej sieci wodociągowej podłączonej do istniejącej sieci wodociągowej w ul. Kolejowej (usytuowanej poza granicą obszaru objętego planem).
2. Średnica planowanego przewodu wodociągowego nie powinna być mniejsza niż 110 mm. Sieci wodociągowe należy w miarę możliwości spinać pierścieniowo.
3. Istniejące na obszarze objętym planem sieci wodociągowe ø 200 mm oznaczone na Rysunku planu adaptuje się, z zastrzeżeniem § 15 ust. 3.

§ 17. 1. Ustala się odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych do istniejącej sieci kanalizacyjnej ø 200 mm. Na terenie ozn. 4P/U dopuszcza się lokalizację lokalnej przepompowni ścieków (punktu podnoszenia ścieków).
2. Średnica planowanego przewodu kanalizacyjnego grawitacyjnego nie powinna być mniejsza niż 200 mm.
3. Na obszarze objętym planem zakazuje się gromadzenia ścieków w szczelnym zbiorniku bezodpływowym oraz lokalizacji indywidualnej oczyszczalni ścieków.
4. W przypadku kiedy ścieki wymagać będą, na podstawie odrębnych przepisów, podczyszczenia przed ich zrzutem do sieci kanalizacyjnej, urządzenia podczyszczające należy zlokalizować na działce budowlanej należącej do wytwórcy ścieków.
5. Istniejące na obszarze objętym planem sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oznaczone na Rysunku planu: sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (ø 200 mm i 250 mm), tłocznej (ø 110 mm) i dwie lokalne przepompownie ścieków (P1, P2) adaptuje się, z zastrzeżeniem § 15 ust. 3.

§ 18. 1. Ustala się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do planowanych sieci kanalizacji deszczowej. Sieci należy podłączyć do planowanego lokalnego systemu kanalizacji deszczowej. Ustala się, że elementem systemu mogą być otwarte zbiorniki retencyjne, rowy odwodnieniowe oraz oczyszczalnie wód opadowych i roztopowych. Dopuszcza się lokalizacje:
1) otwartych zbiorników retencyjnych, rowów odwodnieniowych oraz oczyszczalni wód opadowych i roztopowych- na terenie ozn. 4P/U ;
2) rowów odwodnieniowych w liniach rozgraniczających dróg publicznych klasy zbiorczej o symbolu „Z”
ozn. 2KD-z i 3 KD.
2. Średnica planowanego przewodu kanalizacyjnego nie powinna być mniejsza niż 250 mm.
3. W przypadku kiedy wody opadowe i roztopowe wymagać będą, a podstawie odrębnych przepisów, podczyszczenia przed ich zrzutem do wód powierzchniowych lub gruntu, urządzenia podczyszczające należy lokalizować na obszarze objętym planem. Dopuszcza się zrzut nieoczyszczonych wód opadowych i roztopowych do urządzeń zlokalizowanych poza obszarem objętym planem.

§ 19. Na obszarze objętym planem nie obowiązuje scentralizowany system ciepłowniczy. Obiekt budowlany wymagający ogrzewania, a także energii cieplnej dla celów technologicznych i socjalnych, należy zaopatrzyć w ciepło z kotłowni zakładowej zlokalizowanej na działce budowlanej.

§ 20. 1. Dopuszcza się zaopatrzenie terenu ozn. 4P/U w gaz ziemny, w tym dla celów, o których mowa w § 19. Zasilanie w gaz ziemny, w ilości niezbędnej do pokrycia zapotrzebowania mocy, wymaga budowy sieci gazowych niskiego lub średniego ciśnienia, które należy wyprowadzić z istniejącej lub planowanej stacji red.- pom. gazu II° (usytuowanej poza granicą obszaru objętego planem). Do warunków technicznych i ekonomicznych przyłączenia, a także do zawarcia umowy przyłączeniowej lub umowy sprzedaży gazu stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.).
2. Średnica planowanego gazociągu niskiego ciśnienia nie powinna być mniejsza niż ø 90 mm.

§ 21. 1. Ustala się zasilanie w energię elektryczną z istniejących i planowanych sieci elektroenergetycznych nn.
2. Sieci elektroenergetyczne nn zasilające działki budowlane nr 1, 3, 4 (usytuowane na terenie
ozn. 4 P/U), a także działki budowlane wydzielone na terenie ozn. 4 P/U w sposób określony w § 13 ust. 4, należy podłączyć do planowanych stacji transformatorowych kubaturowych zasilanych sieciami elektroenergetycznymi SN.
3. Na działce budowlanej nr 2 (usytuowanej na terenie ozn. 4 P/U) istniejącą linię elektroenergetyczną SN 20 kV i stację transformatorową słupową adaptuje się. Dopuszcza się likwidację linii i stacji. W przypadku likwidacji linii i stacji transformatorowej zasilenie terenu należy zapewnić w sposób określony w ust. 2.
4. Na działce budowanej nr 1, a także na wydzielonych w sposób określony w § 13 ust. 4 pkt 5, 6 nowych działkach budowlanych usytuowanych na terenie ozn. 4 P/U, dopuszcza się usytuowanie:
1) głównego punktu zasilania elektroenergetycznego (GPZ);
2) stacji transformatorowej dla elektroenergetycznego zasilania rezerwowego; stację należy usytuować w sąsiedztwie GPZ „Wschowa”.
5. W przypadku kiedy właścicielem planowanej stacja transformatorowej kubaturowej będzie „ENEA – Operator” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, teren stacji wymaga geodezyjnego wydzielenia działki budowlanej i zapewnienia dostępu- dojazdu (w tym dla ciężkiego sprzętu transportowego) do drogi publicznej.
6. Istniejącą na obszarze objętym planem linię elektroenergetyczna WN 110 kV „Wschowa- Głogów”
adaptuje się. Dopuszcza się likwidację linii.

§ 22. 1. Istniejące na obszarze objętym planem telekomunikacyjne obiekty budowlane, w szczególności sieci i linie kablowe adaptuje się.
2. Dopuszcza się rozbudowę istniejących, a także budowę nowych telekomunikacyjnych obiektów budowlanych.
3. Na terenie ozn. 4 P/U dopuszcza się lokalizacje telekomunikacyjnych obiektów budowlanych: antenowych konstrukcji wsporczych oraz masztów i wież antenowych. Dla obiektów telekomunikacyjnych przepisy określone w § 13 ust. 9 pkt 2, 3 stosuje się odpowiednio.

§ 23. 1. Odpady stałe wytworzone na działce budowlanej należy segregować i umieszczać w pojemnikach służących do czasowego gromadzenia odpadów. Pojemniki należy ustawiać w wyznaczonych miejscach na działce budowlanej. Miejscami tymi mogą być: osłona lub pomieszczenia, wyodrębnione pomieszczenia w budynku lub utwardzone place do ustawiania pojemników (kontenerów).
2. Na działce budowlanej dopuszcza się magazynowanie odpadów.
3. Do postępowania z odpadami stosuje się przepisy określone w uchwale nr XXXIX/390/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie: szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wschowa oraz przepisy ustawy o odpadach, a w stosunku do odpadów promieniotwórczych przepisy ustawy Prawo atomowe.


DZIAŁ IV
P r z e p i s y k o ń c o w e

§ 24. Traci moc uchwała nr XLIII/413/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 13 września 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 92, poz. 1702) w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej we Wschowie.

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb


Uchwala_Nr_33,270,09_-_Zalacznik_nr_2_-_Miejsc.Plan_dla_Str.Akt.Gosp
Rozmiar: 29.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 194
Uchwala_Nr_33,270,09_-_Zalacznik_nr_3_-_Miejsc.Plan_dla_Str.Akt.Gosp
Rozmiar: 42.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 214

Data publikacji: 2009-02-12 13:20:29 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa