Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

U C H W A Ł A NR XXXIV/274/09 w sprawie: opracowania „Gminnego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2009-2012”.

U C H W A Ł A NR XXXIV/274/09

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 26 lutego 2009r.

w sprawie: opracowania „Gminnego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2009-2012”.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Miejska we Wschowie, uchwala co następuje:

§ 1

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa do opracowania w terminie do dnia
30 czerwca 2009r. „Gminnego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2009-2012”.

§ 2

Gminny Program Przebudowy Dróg Lokalnych powinien dotyczyć dróg gminnych i obejmować w szczególności ustalenie:
1. priorytetów w zakresie przebudowy i remontów dróg istniejących i budowy nowych dróg,
2. działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego dróg istniejących,
3. zasad współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie programowania i realizacji przebudowy dróg lokalnych będących własnością gminy,
4. harmonogramu projektowania przebudowy i remontów dróg istniejących i budowy nowych dróg.

§ 3

Gminny Program Przebudowy Dróg Lokalnych powinien mieć charakter dokumentu strategicznego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Fabian GrzybData publikacji: 2009-03-03 15:05:55 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa