Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXXIV/275/09 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i udzielenie bonifikaty na sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.

UCHWAŁA NR XXXIV/275/09

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 26 lutego 2009 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i udzielenie bonifikaty na sprzedaż lokali mieszkalnych
na rzecz ich najemców.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art.34 ust.1 pkt.3,art.37 ust.1,ust.2 pkt.1 i pkt.6,art.68 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U, z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1

1.Wyraża sie zgodę na zbycie bezprzetargowo- głównym najemcom następujących lokali
mieszkalnych położonych we Wschowie:
1) przy ul.T.Kościuszki 20/9
2) przy ul.Daszyńskiego 5/1
3) przy ul.Daszyńskiego 5/2
4) przy ul.Kopernika 6a/7
5) przy ul.Ks.A.Kostki 30/3
6) przy ul.Lipowej 8/2
7) przy ul.Niepodległości 26/1
8) przy ul.T.Kościuszki 18a/19
9) przy ul.Pocztowej 9/4.

2.Wyraża się zgodę na udzielenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa bonifikaty:
-w wysokości 90% od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, o których mowa w § 1 ust.1 pkt.1-9
niniejszej uchwały zbywanych na rzecz najemców.

3.Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu działki gruntu 74/3 o powierzchni 0,88 ha
położonej w obrębie Dębowa Łęka.

4.Wyraża się zgodę na zbycie działki: 449/1 o powierzchni 82 m2 i działki częściowo zabudowanej nr 449/4 o powierzchni 73 m2 -położonych w Lginiu - bezprzetargowo na poprawę funkcjonowania nieruchomości sąsiedniej (Lgiń nr 83) położonej na działce 449/2 o powierzchni1751 m2 -wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2009-03-03 15:07:51 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa