Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXXIV/277/09 w sprawie: zasad najmu oraz ustalania opłat za lokale użytkowe.

UCHWAŁA NR XXXIV/277/09

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie: zasad najmu oraz ustalania opłat za lokale użytkowe.


Na podstawie art.18 ust.1, art. 40 ust.2 pkt 3 i art. 41 ust 1, art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz 1591 z póź.zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:
§ 1

1.Lokal użytkowy jest to pomieszczenie lub zespół pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej.
2.Pomieszczenie gospodarcze - pomieszczenie służące do przechowywania urządzeń gospodarczych, opału oraz pojazdów napędzanych siłą mięsni lub silnikami elektrycznymi.
3.Garaż jest to samodzielny obiekt budowlany lub część innego obiektu, przeznaczony do przechowywania i niezawodowej obsługi pojazdów mechanicznych.

§ 2

1.Najem lokali wymienionych w § 1 na okres powyżej trzech lat następuje w drodze
przetargu.
2.W przypadku gdy dwa kolejne przetargi kończą się wynikiem negatywnym,
Burmistrz może oddać lokal w najem w drodze rokowań.
3.Lokal użytkowy może być oddany w najem w trybie bezprzetargowym:
a) instytucjom kultury
b)osobom fizycznym i prawnym, które prowadzą działalność kulturalną, oświatową oraz na
cele nie związane z działalnością zarobkową.
4.Najem lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym może nastąpić na rzecz małżonka lub
dzieci w przypadku śmierci najemcy lub zakończenia działalności gospodarczej przez
najemcę w związku z uzyskaniem uprawnień do renty lub emerytury.

§ 3

1. Dla potrzeb ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu za najem lokali przeznaczonych na działalność gospodarczą ustala się następujące strefy handlowe:
a) strefa IA : obejmująca swoim zasięgiem ulice:
- Niepodległości w całości
- Bohaterów Westerplatte- od ul.Niepodległości do skrzyżowania
z ul. Pocztową i ul. Garbarską,
b) strefa IB: obejmująca swoim zasięgiem ulice:
Bohaterów Westerplatte – pozostała część, Cicha, Daszyńskiego-
od skrzyżowania z ul.Niepodległości do ul.Polnej, Głogowska,
Kilińskiego, Ks.A.Kostki od skrzyżowania z ul.Daszyńskiego do
ul.Nowej, Łazienna, Plac Grunwaldu, Plac Zamkowy, Pocztowa,
Powstańców Wielkopolskich, Ratuszowa, Rynek,Rzeźnicka

c) SrefaII obejmuje ulice nie wymienione w pkt 1 ppkt a i b, lokale bez wejścia od strony ulicy oraz tereny wiejskie.
2.Ustala się miesięczne minimalne stawki czynszu za najem 1m2 powierzchni użytkowej lokalu:

Rodzaj lokalu Minimalne stawki czynszu (zł/m2)
Strefa
I A I B II
Lokale handlowe Powierzchnia użytkowa do 50 m2 13,0 0 11,00 7,50
Powierzchnia użytkowa powyżej 50,01 m2 15,00 13,00 8,00
Lokale gastronomiczne 11,00
Lokale gastronomiczne, w których prowadzona jest działalność sezonowa 5,00
Pijalnie piwa 17,00
Apteki 17,00
Lokale usługowo- produkcyjne, magazyny 5,00
Lokale administracyjno-biurowe 5,50
Lokale na działalność bankową
i ubezpieczeniową 17,00
Garaże murowane 3,00
Garaże blaszane 2,50
Pomieszczenia gospodarcze 1,00


3. Wysokości czynszu będzie waloryzowana corocznie po zakończeniu każdego roku
kalendarzowego na rok następny wg średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług
konsumpcyjnych po opublikowaniu tego wskaźnika przez Prezesa GUS.

§ 4

1. W przypadku prowadzenia w lokalu więcej niż jednego rodzaju działalności najemca
opłaca czynsz najmu wg wyższej stawki czynszu.
2. Nie dopuszcza się zmiany przeznaczenia lokalu, którego najem nastąpił w drodze
przetargu

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 6
Traci moc Uchwała NR XIII/154/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie zasad najmu oraz ustalania opłat za lokale użytkowe.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb


UchwalaNr34,277,09-zasadynajmuioplatyzalokaleuzytkowe
Rozmiar: 23.87 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 278

Data publikacji: 2009-03-03 15:13:32 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa