Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

U C H W A Ł A NR XXXV/279/09 w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Nowy Szpital we Wschowie”.

U C H W A Ł A NR XXXV/279/09

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 19 marca 2009 roku

w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Nowy Szpital we Wschowie”.


Na podstawie art.42 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219 ze zm.) i art. 30 ust. 1 i ust.3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 190, poz. 1360 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009r. przeprowadza się w stałych obwodach głosowania utworzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

§ 2.

Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa tworzy się odrębny obwód głosowania Nr 16 we Wschowie obejmujący Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Nowy Szpital we Wschowie”, przy ul. Ks.A.Kostki 33. Na siedzibę obwodowej komisji wyborczej wyznacza się Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Nowy Szpital we Wschowie”.

§ 3.

Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych z uwzględnieniem zmian, podlega podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2009-05-05 14:22:09 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa