Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXXV/281/ 09 w sprawie: trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa.

UCHWAŁA NR XXXV/281/ 09

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie: trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia
dydaktyczno – wychowawcze, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Wschowa.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 49 ust. 2 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W budżecie Gminy Wschowa tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizację innych zadań statutowych szkoły.

2. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli ustala się w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenie osobowe nauczycieli, z tego:
1) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora;
2) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody Burmistrza Miasta i Gminy
Wschowa.

3. Burmistrz Miasta i Gminy we Wschowie określa corocznie wysokość nagrody burmistrza.

4. Dyrektor danej szkoły określa corocznie wysokość nagrody dyrektora, przy czym wysokość nagrody dyrektora nie może być wyższa od nagrody burmistrza.

§ 2.
1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.
2. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.
§ 3.
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród przyznawane są dyrektorom, wicedyrektorom, nauczycielom za udokumentowane osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa uczniom a także realizację innych zadań statutowych szkoły, a w szczególności za:
1)) sukcesy uczniów będące efektem pracy nauczyciela, osiągane w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i innych zawodach, przeglądach na szczeblu międzyszkolnym, rejonowym, wojewódzkim i ogólnopolskim,
2) sukcesy uczniów będące efektem pracy nauczyciela, osiągane w sprawdzianach i egzaminach prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne oraz innych badaniach jakości szkoły,
3) efektywną pracę na rzecz rozwijania zainteresowań, aktywności uczniów do zdobywania wiedzy z danego przedmiotu poprzez prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych, organizację konkursów szkolnych i międzyszkolnych, współpracę z instytucjami zajmującymi się działalnością edukacyjną i naukową,
4) pomoc uczniom w osiąganiu sukcesów na miarę ich możliwości i potrzeb, zwłaszcza mających trudności w nauce,
5) działalność wychowawczą, której rezultatem są właściwe postawy i zachowania uczniów, budowane w oparciu o autorytet osobowy i zawodowy nauczyciela,
6) rozbudzania w uczniach potrzeb uczestnictwa w życiu kulturalnym, sportowym, społecznym poprzez aktywny udział w uroczystościach środowiskowych, organizację uroczystości szkolnych,
7) zapobiegania i zwalczania przejawów patologii społecznej wśród uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy, narkomanii i innych uzależnień,
8) zapewnienie skutecznej pomocy uczniom w sytuacji kryzysowej, będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych,
9) stałego zwiększania bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
10) działania podnoszące jakość pracy pedagogicznej, w tym za opracowywanie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań w zakresie nauczania, wychowania i opieki oraz dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami,
11) osiągnięcia w zakresie organizacji i kierowania pracą szkoły, w tym za organizację i zarządzanie pracą szkoły prowadzącą do osiągania wysokich wyników edukacyjnych, potwierdzonych zewnętrznymi badaniami,
12) wprowadzanie jakościowych zmian w organizacji i zarządzaniu szkołą, prowadzących do motywacji i efektywności nauczania,
13) wprowadzanie rozwiązań w zakresie funkcjonalności szkół zwiększając komfort oraz bezpieczeństwo i higienę nauki i pracy,
14) konstruktywną współpracę z instytucjami i organizacjami wspierającymi szkołę w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
§ 4.
Kandydaci zgłaszani do nagród burmistrza / dyrektora powinni spełnić co najmniej 5 kryteriów wymienionych w § 3.
§ 5.
Tryb i terminy zgłaszania kandydatów do nagród.
1) Nagrody są przyznawane każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.
2) Z wnioskiem o przyznanie nagrody burmistrza dla dyrektora szkoły może wystąpić Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, rada pedagogiczna oraz rada rodziców.
3) Z wnioskiem o przyznanie nagrody burmistrza dla wicedyrektora, nauczyciela występuje dyrektor, po uprzednim zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców oraz związków zawodowych działających w szkole.
4) Burmistrz może przyznać nagrodę dyrektorowi, nauczycielowi z własnej inicjatywy.
5) Nagrodę dyrektora może przyznać dyrektor z własnej inicjatywy, na wniosek wicedyrektora lub rady rodziców.
6) Nauczyciel szkoły niezależnie od przyznanej mu w ciągu roku szkolnego nagrody dyrektora, może otrzymać nagrodę burmistrza.
7) Nauczyciel oraz dyrektor, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje pismo, którego odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych.
8) Wnioski o przyznanie nagrody burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa w terminie do 20 września każdego roku, a w innych przypadkach nie później niż jeden miesiąc przed terminem przyznania nagrody.
9) Termin składania wniosków o przyznanie nagrody dyrektora określa dyrektor danej placówki.
10) Wzór wniosku o nagrodę burmistrza / dyrektora szkoły określa załącznik do niniejszego regulaminu.
§ 6.
Traci moc uchwała Nr XXXVII/437/01 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb


Uchwala_Nr_35,281,09_-_Zalacznik
Rozmiar: 30.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 234

Data publikacji: 2009-05-05 14:34:25 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa