Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXXV/284/09 w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Komunalnej Wschowa Spółka z o.o.

UCHWAŁA NR XXXV/284/09

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Komunalnej Wschowa Spółka z o.o.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g) ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wniesienie wkładu niepieniężnego w celu powiększenia kapitału zakładowego Spółki Komunalnej Wschowa Spółka z o.o., obejmującego:

1. Kanał sanitarny o średnicy 200 PVC i długości 106 mb stanowiący odcinek sieci wodociągowo-kanalizacyjnej przy ul. Zacisze we Wschowie, o wartości 20.293,92 zł
2. Kanał sanitarny o średnicy 200 PVC i długości 236 mb stanowiący uzbrojenie Osiedla "Działkowa" we Wschowie, o wartości 103.862,05 zł.
3. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na surowce wtórne w ilości 49 sztuk, rok produkcji 2008, o wartości 75.449,35 zł.
4. Kanał sanitarny o średnicy 200 PVC i długości 66 mb stanowiący odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Działkowej we Wschowie, o wartości 12.037,68 zł.
5. Sieć wodociągowa o średnicy 110 PE i długości 133 mb stanowiąca odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Czereśniowej i drogi nr 95 we Wschowie, o wartości 38.941,38 zł.
6. Kanał sanitarny o średnicy 110 PE i długości 33,5 mb stanowiący odcinek sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Podgórnej we Wschowie, o wartości 23.005,00 zł .
7. Sieć wodociągowa o średnicy 110 PE, długości 135 mb i kanał sanitarny o średnicy 200 PVC i długości 375 mb stanowiące odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Starowiejskiej we Wschowie, o wartości 144.933,91 zł .

Wartość rynkowa wkładu niepieniężnego, który zostanie wniesiony do Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. w celu podwyższenia jej kapitału zakładowego wynosi 418.523,30 złotych (słownie: czterysta osiemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy 30/100 złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Fabian GrzybData publikacji: 2009-05-05 14:41:13 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa