Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXXVI/287/09 w sprawie : zmiany uchwały Nr XXX/ 316 / 05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie konkursu pod nazwą „Najpiękniejsza wieś w gminie”.

UCHWAŁA NR XXXVI/287/09

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 30 kwietnia 2009r.

w sprawie : zmiany uchwały Nr XXX/ 316 / 05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie konkursu pod nazwą „Najpiękniejsza wieś w gminie”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. 20001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ) Rada Miejska uchwala, co następuje :
§ 1

1. § 2 uchwały Nr XXX/ 316 / 05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie konkursu pod nazwą „Najpiękniejsza wieś w gminie” otrzymuje brzmienie :

„ Ustala się następujące nagrody dla sołectw biorących udział w konkursie:
1. Za zajęcie I miejsca – 2 000,00 zł
2. Za zajęcie II miejsca - 1500,00 zł
3. Za zajęcie III miejsca - 1000,00 zł”.

2. W załączniku - ZASADY PRZEPROWADZANIA KONKURSU „Najpiękniejsza wieś w Gminie” do uchwały Nr XXX/316/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie konkursu pod nazwą „Najpiękniejsza wieś w gminie” punkt 4 otrzymuje brzmienie :

„4.Ocena wyników:
a) ocena wyników konkursu obejmować będzie okres od maja do września każdego roku.
Podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursu następować będzie w czasie obchodów dożynek
gminnych.
b) oceny wyników konkursu poprzedzone będą co najmniej trzykrotnym objazdem wsi,
c) o terminach objazdów Przewodniczący Komisji Konkursowej każdorazowo powiadomi
sołtysów poszczególnych wsi celem zaprezentowania przez nich swojego dorobku,
d) z każdorazowego objazdu wsi Komisja Konkursowa sporządza protokół.”

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2009-10-08 14:39:23 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa