Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXXVI/289/09 w sprawie: zbycia nieruchomości i ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.

UCHWAŁA NR XXXVI/289/09

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 30 kwietnia 2009 roku

w sprawie: zbycia nieruchomości i ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali
mieszkalnych na rzecz ich najemców.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami), w związku
z art.34 ust.1 pkt.3,art.37 ust.1,ust.2 pkt.1, pkt.6 i pkt.9, art.68 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.
z 2004r. Nr 261,poz.2603 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:
§ 1
1.Wyraża się zgodę na zbycie w trybie przetargowym następujących nieruchomości położonych we
Wschowie w rejonie ulic:Starowiejskiej/Zacisze:
 działki gruntu nr 432/5 o powierzchni 0,0510 ha i działki gruntu nr 430/1 o powierzchni 0,0169 ha;
 działki gruntu nr 432/4 o powierzchni 0,0706 ha;
 działki gruntu nr 432/3 o powierzchni 0,0673 ha i działki gruntu nr 430/2 o powierzchni 0,0236 ha;
 działki gruntu nr 432/2 o powierzchni 0.0902 ha;
 działki gruntu nr 432/1 o powierzchni 0,1206 ha;
 działki gruntu nr 433/6 o powierzchni 0,0899 ha;
 działki gruntu nr 433/5 o powierzchni 0,0984 ha;
 działki gruntu nr 433/4 o powierzchni 0,0862 ha;
 działki gruntu nr 433/3 o powierzchni 0,0978 ha;
 działki gruntu nr 433/2 o powierzchni 0,1120 ha;
 działki gruntu nr 433/1 o powierzchni 0,1343 ha;
 działki gruntu nr 429/6 o powierzchni 0,0852 ha;
 działki gruntu nr 429/5 o powierzchni 0,1042 ha;
 działki gruntu nr 429/3 o powierzchni 0,0974 ha i działki gruntu nr 430/3 o powierzchni 0,0169 ha.
2.Wyraża się zgodę na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości położonej przy
ul.Wolsztyńskiej złożonej z następujących działek gruntu:nr 296/3,297/1,300/1,301/1,303/1
i 320/11 o łącznej powierzchni 1,4559 ha.

3.Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym następujących działek gruntu położonych
przy ul.Wolsztyńskiej we Wschowie-na powiększenie działek sąsiednich do nich
przyległych,tj.:
 działki gruntu nr 211/15 o powierzchni 0,0067 ha i działki gruntu nr 211/16 o powierzchni 0,0032 ha-na poprawę funkcjonowania nieruchomości położonej na działce nr 211/1;
 działki gruntu nr 211/17 o powierzchni 0,0033 ha na poprawę funkcjonowania nieruchomości położonej na działce nr 211/2;
 działki gruntu nr 211/18 o powierzchni 0,0037 ha na poprawę funkcjonowania nieruchomości położonej na działce nr 211/3;
 działki gruntu nr 211/19 o powierzchni 0,0041 ha na poprawę funkcjonowania nieruchomości położonej na działce nr 211/4;
 działki gruntu nr 211/20 o powierzchni 0,0045 ha na poprawę funkcjonowania nieruchomości położonej na działce nr 211/6.


2

4.Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym udziału Gminy wynoszącego 1605/44776
części, w nieruchomości położonej przy ul.Berwińskiego 7 zlokalizowanej na działce numer
587/2 o powierzchni 155 m2- na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości.

5.Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni 34,56 m2
położonego w budynku nr 27 w Hetmanicach.
6.Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym- głównym najemcom następujących lokali
mieszkalnych położonych we Wschowie:
 przy ul.Ks.A.Kostki 10/4;
 przy ul.Niepodległości 35/5;
 przy ul.Łaziennej 1/1;
 przy ul.Ogrodowej 2/8;
 przy ul.Garbarskiej 5/1
 przy ul.Kopernika 6a/11.

7.Wyraża się zgodę na udzielenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa bonifikaty:
-w wysokości 90% od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, o których mowa w § 1 ust.7
niniejszej uchwały zbywanych na rzecz najemców.

8.Wyraża się zgodę na udzielenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa bonifikaty:
-w wysokości 95% od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz ich najemców:
 przy ul.Obr.W-wy 32a/1a
 przy ul.Obr.W-wy 32a/4.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2009-10-08 14:57:32 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa