Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXXVII/296/09 w sprawie: zbycia nieruchomości i ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.

UCHWAŁA NR XXXVII/296/09

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 28 maja 2009 roku

w sprawie: zbycia nieruchomości i ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali
mieszkalnych na rzecz ich najemców.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami), w związku
z art.34 ust.1 pkt.3,art.37 ust.1,ust.2 pkt.1, pkt.6 i pkt.9, art.68 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261,poz.2603 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1

1.Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym- głównym najemcom następujących lokali
mieszkalnych położonych we Wschowie:
 przy ul.Niepodległości 10/6;
 przy ul.Ks.A.Kostki 16/2;
 przy ul.Daszyńskiego 21/5;
 przy ul.Garbarskiej 4/1;
 przy ul.Herbergera 12/5;
 przy ul.Ogrodowej 2/13.
2.Wyraża się zgodę na udzielenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa bonifikaty
-w wysokości 90% od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, o których mowa w § 1 ust.1
niniejszej uchwały zbywanych na rzecz najemców.
3.Wyraża się zgodę na udzielenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa bonifikaty
-w wysokości 95% od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych położonych we Wschowie zbywanych na rzecz ich najemców:
 przy ul.Daszyńskiego 5/1
 przy ul.Daszyńskiego 5/2
 przy ul.Daszyńskiego 5/4
 przy ul.T.Kościuszki 16/4.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2009-10-08 15:30:35 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa