Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXXVIII/306/09 w sprawie: ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich ...

UCHWAŁA NR XXXVIII/306/09

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 25 czerwca 2009r.


w sprawie: ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.



Na podstawie art. 13b ust. 3 i 4 oraz 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz.115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz.1381, z 2008 r.Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101), Rada Miejska we Wschowie uchwala się, co następuje:

§ 1.
1. Ustala się Strefę Płatnego Parkowania na określonych w załączniku
Nr 1 do niniejszej uchwały drogach publicznych na terenie miasta Wschowa
2. Za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego
Parkowania, ustala się opłaty, których wysokość określona jest w załączniku Nr 2 do
niniejszej Uchwały.
3. Za nieuiszczenie opłat za parkowanie, o których mowa w ust 2 ustala się opłatę dodatkową,
której wysokość określona jest w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.
4. Zasady obowiązujące przy parkowaniu pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego
Parkowania oraz sposób pobierania opłat za parkowanie, o których mowa w ust. 2 i 3 określa
Regulamin Strefy Płatnego Parkowania, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.



§ 2.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego




Przewodniczący
Rady Miejskiej
Fabian Grzyb


Uchwala_Nr_38_306_09_-_Strefa_platnego_parkowania_Zalacznik_Nr_1
Rozmiar: 27.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 197
Uchwala_Nr_38_306_09_-_Strefa_platnego_parkowania_Zalacznik_Nr_2
Rozmiar: 37.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 190
Uchwala_Nr_38_306_09_-_Strefa_platnego_parkowania_Zalacznik_Nr_3
Rozmiar: 48.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 292
Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 23.11.2016r. - stwierdza nieważność paragrafu 3 ust. 2 Załącznika Nr 3 Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania - "i w soboty w godzinach od 10.00 do 14.00".
Rozmiar: 261.78 KB
Data publikacji: 2017-02-06 10:59:07
Ilość pobrań: 12

Data publikacji: 2009-12-01 11:56:47 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2017-02-06 10:59:07 Dodano załącznik: Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 23.11.2016r. - stwierdza nieważność paragrafu 3 ust. 2 Załącznika Nr 3 Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania - "i w soboty w godzinach od 10.00 do 14.00". (Wyrok_z_23[1856x4].pdf) Maria Wilczak
2017-02-06 11:00:23 dodano treść Wyroku WSA Gorzów z 23.11.2016r. Maria Wilczak

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa