Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXXVIII/307/09 w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniom

UCHWAŁA NR XXXVIII/307/09

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 25 czerwca 2009 r.

w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniom

Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

„Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wschowa”.

Rozdział I

I. Postanowienia ogólne

§1

1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom Gminy
Wschowa zwany dalej „Regulaminem” określa sposób ustalania wysokości oraz formy, w
jakich udziela się stypendium szkolne, tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego oraz
zasiłku szkolnego.
2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) szkoła – szkoła publiczna lub niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla
młodzieży i dla dorosłych, szkoła niepubliczna nie posiadająca uprawnień szkoły
publicznej dla młodzieży i dla dorosłych, publiczne kolegium nauczycielskie,
nauczycielskie kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb
społecznych, niepubliczne kolegium nauczycielskie i nauczycielskie kolegium
języków obcych, publiczny i niepubliczny ośrodek umożliwiający dzieciom i
młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i
młodzieży z upośledzeniem ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację
odpowiednio obowiązku szkolnego;
2) uczeń – uczeń, wychowanek, słuchacz szkoły, o której mowa w pkt 1, do czasu
ukończenia realizacji obowiązku nauki lub ukończenia kształcenia, nie dłużej niż
do 24 roku życia, zamieszkałego na terenie Gminy Wschowa;
3) dyrektor szkoły – dyrektor szkoły lub placówki, o której mowa w pkt 1;
4) rodzina - osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym
związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;
5) ustawa o świadczeniach rodzinnych – ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku
o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z
późn. zm.);
6) ustawa o pomocy społecznej – ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej (tekst jednolity Dz. U. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.);
7) dochód na osobę w rodzinie – dochody w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej
(art. 8 ustawy) podzielone przez liczbę osób w rodzinie;
8) trudna sytuacja materialna – sytuacja materialna rodziny o dochodzie
w przeliczeniu na osobę lub osoby uczącej się nie wyższym niż kwota
uprawniająca do uzyskania świadczeń pomocy społecznej zapisana w ustawie o
pomocy społecznej;
9) pomoc materialna dla uczniów – środki przyznane z budżetu państwa lub Gminy
Wschowa na realizację pomocy materialnej uczniom na zasadach określonych
w ustawie o systemie oświaty oraz obowiązującym rozporządzeniu wykonawczym
wydanym przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu;

II. Formy pomocy materialnej.

§ 2
1. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1) stypendium szkolne,
2) zasiłek szkolny,
2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
3. Ustala się następujące priorytety w udzielaniu pomocy materialnej uczniom:
1) zakup podręczników szkolnych,
2) zakup biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły lub na zajęcia pozalekcyjne,
3) zakup przyborów szkolnych i pomocy dydaktycznych,
4) zakup ubioru i obuwia sportowego, stroju galowego lub innej odzieży niezbędnej do uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych,
5) pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym częściowego pokrycia kosztów pobytu na tzw. „zielonej szkole”, obozach, wycieczkach edukacyjnych lub innych wyjazdach,
6) pokrycie kosztów zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych,
7) zakup okularów korekcyjnych,
4. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2 niniejszego Regulaminu, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.
5. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust.3 niniejszego Regulaminu, nie jest celowe.

§ 3
O zasiłek szkolny może ubiegać się rodzina osiągająca dochody wyższe niż kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wymagane przy ubieganiu się o stypendium szkolne, określone w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

III. Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego.

§ 4
1. Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnieni są uczniowie:
1) znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie,
2) w rodzinie, w której występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność,
3) w rodzinie dotkniętej patologią społeczną,

2. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego określa Burmistrz Miasta i Gminy
uwzględniając zapisy art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, dochód
na osobę w rodzinie na podstawie opinii Komisji, o której mowa w § 6 ust 7.

3. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy
niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów
nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników
służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy
danym roku szkolnym.

§ 5
Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo z tym, że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

IV. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego

§ 6
1. Wniosek o przyznanie stypendium i zasiłku jest opublikowany na stronie internetowej i w formie ogłoszeń na tablicach ogłoszeń w szkole oraz przekazany do wszystkich szkół Gminy Wschowa.
2. Wniosek o przyznanie stypendium składa się osobiście i za potwierdzeniem, w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa.
3. Wnioski mogą być złożone po terminie określonym w ust. 2 w uzasadnionych przypadkach, w szczególności:
1) choroby wnioskodawcy uniemożliwiającej złożenie wniosku w wyznaczonym
terminie;
2) nagłego pogorszenia się sytuacji finansowej ucznia;
3) powstania zdarzenia losowego uniemożliwiającego złożenie wniosku w
regulaminowym terminie;
4. W pozostałych przypadkach wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa powołuje, w drodze zarządzenia, Komisję
stypendialną jako organ opiniodawczo-doradczy, zwany dalej, Komisją.
6. Do zadań Komisji należy:
1) sprawdzanie wniosków o stypendium lub zasiłek szkolny pod względem
formalnym,
2) opiniowanie wniosków,
3) rozpoznanie sytuacji materialnej uczniów, którym stypendium szkolne ma być
przyznane z urzędu,
4) proponowanie formy w jakiej mogą być przyznane stypendia i zasiłki szkolne,
5) przyznawanie zasiłku szkolnego oceniając sytuację materialną i rodzinną ucznia indywidualnie,
7. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół.
8. W sprawach o przyznanie zasiłku szkolnego stosuje się odpowiednio zapisy niniejszego Regulaminu
9. Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa przyznaje zasiłek szkolny na podstawie opinii
Komisji, o której mowa w ust. 5.

V. Wypłata świadczenia

§ 7
1. Wysokość pomocy materialnej o charakterze socjalnym, przyznawanej w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, każdorazowo uzależniona będzie od środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.
2. Na finansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłków szkolnych przeznacza się 5 % otrzymanej kwoty dotacji.

§ 8
1. Realizacja pomocy materialnej następuje w formie refundacji całkowitej lub częściowej udokumentowanych kosztów poniesionych przez wnioskodawcę, bądź w formie gotówkowej. Na pisemny wniosek uprawnionego świadczenie może być przekazywane w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy przez niego wskazany.
2. Koszty wskazane we wniosku o stypendium powinny być udokumentowane w terminie wskazanym w decyzji przyznającej pomoc materialną.
3. Przyznanie kolejnego stypendium uzależnione będzie od rozliczenia się z kosztów związanych z pobranym świadczeniem.
4. Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa przyznaje, wstrzymuje, cofa stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny w drodze decyzji administracyjnej.
§ 9
Traci moc Uchwała Nr XXXV/282/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19 marca 2009r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniom (Dz.Urz.Woj. Lubuskiego, Nr 44, poz. 613, z dn. 24.04.2009r.)
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 11
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2009-12-01 12:03:58 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa