Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXXVIII/310/09 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXXVIII/310/09


RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 25 czerwca 2009 roku


w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania nieruchomości.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.11, art.13 ust.1 i art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 roku Nr 261,poz.2603 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na zawarcie w trybie bezprzetargowym ze Spółką Komunalną Wschowa Spółka z o.o.- na czas oznaczony do lat 3 kolejnej umowy użytkowania-na następujące nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu:

1. nieruchomość zabudowaną zlokalizowaną we Wschowie przy ul.K.Wielkiego nr 24
(oczyszczalnia ścieków), składającą się z działek:
1) nr 2057 o powierzchni 1,1800 ha, Kw 16689
2) nr 2058 o powierzchni 0,0554 ha, Kw 30157
3) nr 2059 o powierzchni 0,3619 ha, Kw 1411
4) nr 2060 o powierzchni 0,3494 ha, Kw 1411
5) nr 2061/3 o powierzchni 0,1757 ha, Kw 1411
6) nr 2062/2 o powierzchni 0,0351 ha, Kw 1411
7) nr 2063/1 o powierzchni 0,0628 ha, Kw 34830
8) nr 2064/1 o powierzchni 0,0669 ha, Kw 1411
9) nr 2068/1 o powierzchni 0,0246 ha, Kw 1411
10) nr 2065/1 o powierzchni 0,0587 ha, Kw 1411
11) nr 2066/1 o powierzchni 0,0505 ha, Kw 4483
2. Nieruchomość zabudowaną zlokalizowaną we Wschowie przy ul. K.Wielkiego (ujęcie wody),
stanowiącą działkę nr 1803 o powierzchni 1,4042 ha, Kw 16691

3. Nieruchomość zabudowaną zlokalizowaną we Wschowie przy ul. Czereśniowej (cmentarz
komunalny),stanowiącą działkę nr 438 o powierzchni 2,4124 ha, Kw 31448

4. Nieruchomość zabudowaną zlokalizowaną w Tylewicach (gminne wysypisko odpadów
komunalnych), składającą się z działek:

1) nr 221/2 o powierzchni 1,25 ha, Kw 6418
2) nr 212 o powierzchni 1,42 ha, Kw 6418.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Fabian GrzybData publikacji: 2009-12-01 12:08:39 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa