Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXXIII/314/09 w sprawie: określenia wysokości stawek i terminów płatności opłaty miejscowej.

UCHWAŁA NR XXXIII/314/09

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie: określenia wysokości stawek i terminów płatności opłaty miejscowej.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn.zm.) oraz art. 17 ust. 5, art. 19 pkt 1 lit. b i pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 121 poz.844) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się miejscowość Lgiń na terenie Gminy Wschowa, w której pobierana jest opłata miejscowa.

§ 2

1. Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej w kwocie 1,00 zł od osoby fizycznej, przebywającej czasowo w miesiącu lipcu lub sierpniu w miejscowości Lgiń.
2. Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej w kwocie 0,50 zł od osoby fizycznej przebywającej czasowo w miesiącu czerwcu lub wrześniu w miejscowości Lgiń.

§ 3

1. Opłata miejscowa jest pobierana w drodze inkasa, wpłacona bezpośrednio do kasy lub na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.
2. Na inkasentów opłaty miejscowej wyznacza się Ośrodek Sportu i Rekreacji we Wschowie, sołtysa wsi Lgiń oraz właścicieli prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wynajmie domków letniskowych.
3. Ustala się wynagrodzenie inkasentów z tytułu poboru opłaty miejscowej w wysokości 15 % zainkasowanej kwoty.
4. Środki uzyskane z tytułu opłaty miejscowej pobranej w drodze inkasa przekazywane są do kasy Urzędu Miasta i Gminy lub na rachunek bankowy, w terminie do dziesiątego dnia po upływie miesiąca, w którym została pobrana.
§ 4
Traci moc Uchwała Nr III/16/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek i terminów płatności opłaty miejscowej.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2009-12-01 12:11:15 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa