Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

U C H W A Ł A NR XL/320/09 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV / 280 / 09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki ...

U C H W A Ł A NR XL/320/09

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 27 sierpnia 2009r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV / 280 / 09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

Na podstawie art. 30 ust.6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, zm. Dz. U. z 2006r., Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600 , Dz. U. z 2007r., Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, Dz. U. z 2008r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458 i Nr 67. poz. 572, Dz.U z 2009r. Nr 97 poz. 800 i Nr 145 poz. 917) i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i Dz. U z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22. poz. 181, zm. Dz. U. z 2006 Nr 43, poz. 293, z 2007r. Nr 56, poz. 372, Dz. U. z 2008r. Nr 42, poz. 257, i Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 422) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXV/280/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wprowadza się następujące zmiany”:


1. § 3, pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„ W danej placówce tworzy się fundusz dodatku motywacyjnego dla nauczycieli w wysokości 6% wynagrodzenia zasadniczego pracowników pedagogicznych zatrudnionych w danej placówce.”

2. § 4, pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości nie wyższej niż 70 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym.”

3. § 4, pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji:
- wychowawcy grupy w przedszkolach, oddziału przedszkolnego w szkołach
podstawowych, lub w klasie do 15 uczniów – 70 zł miesięcznie
- wychowawcy w klasie od 16 – 25 uczniów – 80 zł miesięcznie
- wychowawcy w klasie od 26 uczniów i więcej – 100 zł miesięcznie
- doradcy metodycznego - 100 zł miesięcznie,
- nauczyciela-konsultanta lub opiekuna stażu – 50 zł miesięcznie.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2009r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Fabian GrzybData publikacji: 2009-12-01 12:22:59 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa