Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

U C H W A Ł A NR XL/322/09 w sprawie: zbycia nieruchomości i ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.

U C H W A Ł A NR XL/322/09

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 27 sierpnia 2009r.

w sprawie: zbycia nieruchomości i ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Z 2001 roku Nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art.34 ust.1 pkt.3,art.37 ust.2 pkt.1 i 6 oraz art.68 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. Z 2004 roku Nr 261,poz.2603 z późn. zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1
1.Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym-głównym najemcom następujących lokali
mieszkalnych położonych we Wschowie i w Tylewicach:
• przy ul.Daszyńskiego 8/9
• przy ul.Kilińskiego 5/3
• przy ul.Strażackiej 8a/1
• przy ul.T.Kościuszki 6/7
• przy Placu Grunwaldu 11/4
• przy ul.Rzemieślniczej3/4
• przy ul.Moniuszki 5/9
• przy ul.Rzemieślniczej 1/1
• przy ul.Ogrodowej 2b/7
• przy ul.Niepodległosci 23a/1
• w Tylewicach 9E/4
• w Tylewicach 9E/1.
2.Wyraża się zgodę na udzielenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa bonifikaty :
• w wysokości 70% od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego we Wschowie przy
ul.Niepodległości 23a/1;
• w wysokości 90% od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, o których mowa w § 1 ust.1 niniejszej uchwały oraz dla lokali położonych we Wschowie przy ul.Niepodległości 36/3
i przy ul.Powst.Wlkp.4/1 -zbywanych na rzecz najemców;
• w wysokości 95% od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego we Wschowie przy
ul.Daszyńskiego 21/5-zbywanego na rzecz jego najemcy;
• w wysokości 28 % od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego we Wschowie
przy ul.Rynek 11/4.
3. Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym – nieruchomości zabudowanej usytuowanej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1057/11 o powierzchni 0,0017 ha położonej przy ul. Niepodległości – na poprawę funkcjonowania nieruchomości zabudowanej przyleglej, zlokalizowanej na działce 1057/9 – stanowiącej siedzibę II Oddziału Banku Spółdzielczego Wschowa.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Fabian GrzybData publikacji: 2009-12-01 12:24:34 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa