Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XLI/328/09 w sprawie: zbycia nieruchomości i ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.

UCHWAŁA NR XLI/328/09

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 24 września 2009 roku

w sprawie: zbycia nieruchomości i ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art.34 ust.1 pkt.3,art.37 ust.1 i ust.2 pkt.1, pkt.6 i pkt.9 oraz art.68 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 roku Nr 261,poz.2603 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1
1.Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym-głównym najemcom następujących lokali
mieszkalnych położonych we Wschowie:
1. przy ul.Głogowskiej 5/2;
2. przy ul.Obr.W-wy 20/6;
3. przy ul.Kopernika 6a/9;
4. przy ul.Pocztowej 4/2;
5. przy ul.Niepodległości 14/5;
6. przy ul.T.Kościuszki 5/3;
7. przy ul.Niepodległości 47/2;
8. przy ul.Rynek 14/13;
9. przy ul.Herbergera 8/2;
10. w Dębowej Łęce 60/2
2.Wyraża się zgodę na udzielenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa bonifikaty :
• w wysokości 70% od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul.Herbergera 8/2;
• w wysokości 95% od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w Dębowej Łęce 60/2;
• w wysokości 90% od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, o których mowa w § 1 ust.1 pkt 1-8 niniejszej uchwały.
3.Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym działki gruntu oznaczonej numerem
geodezyjnym 1315/5 o powierzchni 0,0230 ha – na poprawę funkcjonowania nieruchomości
sąsiedniej położonej na działce 1312 przy ul.M.Konopnickiej nr 4 we Wschowie.
4.Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym działki gruntu oznaczonej numerem
geodezyjnym 1264/34 o powierzchni 0,0275 ha – na poprawę funkcjonowania nieruchomości
sąsiedniej położonej na działce 1260/1 przy ul.Chopina 1 we Wschowie.
5.Wyraża się zgodę na zbycie w trybie przetargowym działek gruntu: nr 2156 o powierzchni 0,0415
ha oraz nr 2157 o powierzchni 0,2010 ha położonych w rejonie ul.Nowopolnej we Wschowie.
6.Wyraża się zgodę na zbycie udziału w nieruchomości położonej na działce geodezyjnej 1463/6
o powierzchni 0,0065 ha przy ul.Rynek 16 we Wschowie na rzecz współwłaścicieli
nieruchomości.
7.Wyraża się zgodę na zbycie udziału w nieruchomości położonej na działce geodezyjnej 587/1
o powierzchni 0,0151 ha przy ul.Berwińskiego 11 we Wschowie wynoszącego 4010/44102
części na rzecz współwłaściciela.
8.Wyraża się zgodę na zbycie udziału w nieruchomości wspólnej położonej na działce geodezyjnej
2198/24 o powierzchni 0,0329 ha przy ul.Daszyńskiego 27a we Wschowie (stanowiącego
wspólną pralnię) na rzecz współwłaściciela nieruchomości.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Fabian GrzybData publikacji: 2009-12-01 13:17:09 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa