Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XLI/331/09 w sprawie: wyrażenia zgody na zabezpieczenie w budżecie Miasta i Gminy Wschowa środków finansowych na rok 2010 na realizację inwestycji przez Powiat Wschowski ...

UCHWAŁA NR XLI/331/09

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 24 września 2009r.w sprawie: wyrażenia zgody na zabezpieczenie w budżecie Miasta i Gminy Wschowa środków finansowych na rok 2010 na realizację inwestycji przez Powiat Wschowski pn. „Przebudowa ulicy Mickiewicza od km 0+000 do km 0+248” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011.Na podstawie art. 10 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2, pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1
Rada Miejska we Wschowie popiera starania Powiatu Wschowskiego o ubieganie się o środki finansowe na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Mickiewicza od km 0+000 do km 0+248” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011.

§2
Rada Miejska we Wschowie wyraża zgodę na zabezpieczenie w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na rok 2010 środków finansowych w wysokości 103.394,15 zł (słownie: sto trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery 15/100 złotych) stanowiących 25% wartości kosztorysowej inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Mickiewicza od km 0+000 do km 0+248” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2009-12-01 14:08:13 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa