Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XLI/333/09 w sprawie: ubiegania się o dofinansowanie projektu pt. „Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie” ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 200

UCHWAŁA NR XLI/333/09

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 24 września 2009r.

w sprawie: ubiegania się o dofinansowanie projektu pt. „Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie” ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Na podstawie art. 10 ust.2 i 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
1. Wyraża się wolę przyjęcia do realizacji projektu pt. „Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie” dofinansowanego w ramach Indykatywnego Planu Inwestycyjnego (IPI LRPO), zwanego w dalszej części uchwały Projektem.
2. Środki finansowe na realizację Projektu będą zabezpieczane uchwałach budżetowych -
w załączniku dotyczącym limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Miasta
i Gminy Wschowa.
§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa do złożenia i podpisania wniosku
o dofinansowanie realizacji Projektu ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

§ 3

Wyraża się wolę udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu w roku 2010
na zadanie „Przebudowa ulic o nawierzchni z kostki granitowej wraz z modernizacją chodników
w obrębie Starego Miasta” w zakresie przebudowy dróg powiatowych w obrębie murów miejskich, po określeniu wartości zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach Projektu „Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie”.


§ 4

Całkowity koszt projektu „Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie” według wartości kosztorysowej poszczególnych zadań wynosi 16 419 829,01 zł. Planowany termin zakończenia realizacji projektu – I kwartał 2012 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2009-12-01 14:17:44 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa