Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XLII/336/09 w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wschowa.

UCHWAŁA NR XLII/336/09

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 29 października 2009 r.


w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wschowa.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z późn. zm. ) i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 - tekst jednolity z późn zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Za zajęcia świadczone przez przedszkola ponad czas realizacji podstawy programowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17 ), powyżej 5-ciu godzin dziennie a obejmujące następujące zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i dydaktyczne:
1) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka;
2) zabawy aktywizujące oraz badawczo - rozwijające zainteresowania otaczającym światem;
3) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne, rozwijające zdolności dzieci
oraz zaspakajające ich potrzebę aktywności i zainteresowania;
4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka,
ustala się opłatę za 1 godzinę realizacji tych zajęć w wysokości 2,00 zł (słownie: dwa złote) i nalicza się ją za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas realizacji podstawy programowej.

2. Liczbę godzin dziennego pobytu dzieci, ponad czas podstawy programowej, w przedszkolu ustala dyrektor z rodzicami ( prawnymi opiekunami) dziecka.
§ 2.
Zakres świadczeń, zasady pobierania opłat za świadczenia, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiadania, określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem a rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

§ 3.
Dla rodzin spełniających do 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zmianami), których dzieci uczęszczają do przedszkoli, wprowadza się ulgi w opłacie miesięcznej w wysokości:
1) 50% opłaty ponoszonej na drugie dziecko;
2) 75% opłaty ponoszonej na trzecie dziecko;
3) 100% opłaty na czwarte i każde kolejne dziecko.

§ 4.
Dyrektor może obniżyć opłatę miesięczną do 100 % jej wartości rodzinom niespełniającym kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej w przypadku:
1) śmierci jednego lub obojga rodziców, prawnych opiekunów dziecka, wspólnie zamieszkujących i gospodarujących;
2) nieuleczalnej lub ciężkiej, długotrwałej choroby jednego lub obojga rodziców, prawnych opiekunów dziecka, wspólnie zamieszkujących i gospodarujących.

§ 5.
Traci moc Uchwała NR XXI/ 176/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wschowa.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.Przewodniczący
Rady Miejskiej
Fabian GrzybData publikacji: 2009-12-01 15:06:05 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa