Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XLII/340/09 w sprawie: przyjęcia zadania z zakresu właściwości powiatu i zadania z zakresu właściwości województwa związanego z pobieraniem opłat za parkowanie pojazdów samochodowych ...

UCHWAŁA NR XLII/340/09

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 29 października 2009r.


w sprawie: przyjęcia zadania z zakresu właściwości powiatu i zadania z zakresu właściwości województwa związanego z pobieraniem opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach powiatowych i wojewódzkich we Wschowie.


Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) w związku z art.13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 b ust. 1 i 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz.115 z późn.zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1

Gmina Wschowa przyjmuje do realizacji zadanie publiczne w zakresie zorganizowania i zarządzania poborem opłat za parkowanie pojazdów samochodowych we Wschowie od:

1. Powiatu Wschowskiego na drogach powiatowych:
- ul. Rynek strona zachodnia i północna,
- ul. Westerplatte do ul. Kilińskiego,
- ul. Pocztowa,
- ul. Daszyńskiego do ul. Gospody,
- ul. Garbarska do ul. Łąkowej,
- ul. Rynek strona południowa,
- ul. Ratuszowa

2. Województwa Lubuskiego na drogach wojewódzkich:
- ul. Niepodległości,

znajdujących się w strefie płatnego parkowania ustalonej Uchwałą Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
§ 2
Szczegółowe prawa i obowiązki stron dotyczące przyjętego zadania, w tym zasady rozliczania opłat zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Wschowa, Powiatem Wschowskim i Województwem Lubuskim.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2009-12-01 15:20:07 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa