Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XLII/341/09 w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIII/271/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 stycznia 2009 r. dotyczącej wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Województwu ...

UCHWAŁA NR XLII/341/09

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 29 października 2009 r.w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIII/271/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 stycznia 2009 r. dotyczącej wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt. 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:


§ 1

W Uchwale Nr XXXIII/271/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu, § 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„Pomoc finansowa o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2009 rok w wysokości 303.752,00 zł (słownie: trzysta trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa złote).”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2009-12-01 15:23:42 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa