Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XLIII/346/09 w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości

UCHWAŁA NR XLIII/346/09

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 26 listopada 2009r.


w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Z 2001 roku Nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami), oraz art.24 ust.5 pkt.1 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2007 roku Nr 231,poz.1700 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie w zasoby gminne od Skarbu Państwa-Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze, nieruchomości położonych w Lginiu stanowiących działki ewidencyjne nr: 584/1, 584/2, 584/3 o łącznej powierzchni 0,6093 ha, dla których Sąd Rejonowy we Wschowie prowadzi księgę wieczystą Kw 20935-na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonaniu zadań własnych-w zakresie turystyki i kultury fizycznej.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Fabian Grzyb


Uchwala_Nr_4334609_-_nieodplatnego_nabycia_nieruchomosci
Rozmiar: 25.07 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 190

Data publikacji: 2009-12-18 14:21:09 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa