Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XLIII/349/09 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA NR XLIII/349/09

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 26 listopada 2009r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458; z 2009 r. Nr 52 poz.420) oraz art. 5 ust. 1 i ust. 3, art. 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93 poz. 585, Nr 116 poz. 730, Nr 223 poz.1463; z 2009r. Nr 56 poz.458), Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1
Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków ¬– 0,71 zł od 1 m2 powierzchni,
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,04 zł od 1 ha powierzchni,
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,19 zł od 1 m2 powierzchni,
2. Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych – 0,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem:
a) lokali gastronomicznych, dla których obowiązuje stawka 10,35 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) stołówek prowadzonych na terenie szkół i przedszkoli, dla których obowiązuje stawka 1,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 5,69 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,04 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
5) pozostałych – 6,61zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem:
a) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, dla których obowiązuje stawka 3,31 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

3. Od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2
1. Zróżnicowanie stawki w §1 ust. 2 pkt 2) lit. a) i b), tj. różnica między stawką podstawową a stawkami preferencyjnymi, stanowi pomoc de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.U. UE L 379 z dnia 28.12.2006r.).
2. Przedsiębiorca może uzyskać pomoc, jeżeli wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych, nie przekracza kwoty 200.000,00 euro, a dla działających w sektorze transportu drogowego kwoty 100.000,00 euro.
3. Przedsiębiorca może uzyskać pomoc jeżeli nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych Wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw(Dz.Urz. UE C 244 z dnia 01.10.2004 r.)

§ 3
1. Przedsiębiorca ubiegający się o skorzystanie z preferencyjnej stawki, o której mowa §1 ust. 2 pkt 2) lit. a) i b) zobowiązany jest bez wezwania, do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego do złożenia, według stanu na dzień 1 stycznia roku podatkowego informacji dotyczących:
a) zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis w okresie 3 lat kalendarzowych przed wystąpieniem o pomoc oraz informację o każdej innej niż pomoc de minimis (uzyskanej nie tylko w okresie 3 - letnim) dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych, na które została udzielona pomoc na podstawie przedmiotowej uchwały albo oświadczenie, że przedsiębiorca z takiej pomocy nie skorzystał,
b) oświadczenia, iż podmiot ubiegający się o skorzystanie z preferencyjnej stawki, o której mowa w §1 ust. 2 pkt 2 lit. a i b nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9-11 Wytycznych Wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw(Dz.Urz.UE C 244 z 01.10.2004 r.)
2. Przedsiębiorca, który nie spełni warunków wynikających z §2 ust. 2 i 3 oraz §3 ust. 1 niniejszej uchwały, zobowiązany będzie regulować podatek od nieruchomości od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wg stawki podstawowej określonej w §1 ust. 2 pkt 2)
§ 4
Traci moc Uchwała Nr XXXI/248/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 132 poz. 2060).

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki obowiązują od dnia 1 stycznia 2010 roku.Przewodniczący Rady Miejskiej

Fabian Grzyb


Uchwala_Nr_4334909_-_podatek_od_nieruchomosci
Rozmiar: 37.30 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 211

Data publikacji: 2009-12-18 14:24:49 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa