Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XLIII/354/09 w sprawie: zawarcia umowy na realizację projektu „Lubuska Szkoła Równych Szans – edycja II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i zabezpieczenia ro

UCHWAŁA NR XLIII/354/09

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 26 listopada 2009 r.


w sprawie: zawarcia umowy na realizację projektu „Lubuska Szkoła Równych Szans – edycja II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków w formie weksla in blanco.

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 – tekst jednolity z późn. zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:


§ 1

1. Rada Miejska upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa do zaciągnięcia zobowiązania i wyraża zgodę na podpisanie umowy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze o dofinansowanie projektów pt. „Lubuska Szkoła Równych Szans – edycja II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o wartości 391.745,00 zł na zasadach określonych w umowach oraz na wystawienie weksli „in blanco” Gminy Wschowa i podpisanie deklaracji do weksla.

2. Projekty „Lubuska Szkoła Równych Szans – edycja II” realizowane będę przez:

a. Szkołę Podstawową Nr 2 we Wschowie,
b. Szkołę Podstawową w Konradowie,
c. Szkołę Podstawową w Siedlnicy,
d. Szkołę Podstawową w Osowej Sieni.

3. Wydatki Projektów w poszczególnych latach będą przedstawiały się następująco:

a. Szkoła Podstawowa Nr 2 we Wschowie – łączna kwota 97 740,-zł
- rok 2009 – 26 380,-zł
- rok 2010 – 71 360,-zł

b. Szkoła Podstawowa w Konradowie – łączna kwota 96 860,-zł
- rok 2009 – 23 740,-zł
- rok 2010 – 73 120,-zł

c. Szkoła Podstawowa w Siedlnicy – łączna kwota 98 340,-zł
- rok 2009 – 22 890,-zł
- rok 2010 – 75 450,-zł

d. Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni – łączna kwota 98 805,-zł
- rok 2009 – 23 330,-zł
- rok 2010 – 75 475,-zł§ 2

Realizacja zobowiązania wekslowego, w przypadkach określonych w umowach następowała będzie z dochodów własnych gminy, z wyłączeniem dochodów o charakterze publiczno-prawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb


Uchwala_Nr_4335409_-_projekt_Lubuska_Szkola_Rownych_Szan
Rozmiar: 27.11 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 208

Data publikacji: 2009-12-18 14:33:01 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa