Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XLIII/355/09 w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania przez gminę na świadczenie usługi oświetleniowej w mieście i gminie Wschowa.

UCHWAŁA NR XLIII/355/09

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 26 listopada 2009 r.


w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania przez gminę na świadczenie usługi oświetleniowej w mieście i gminie Wschowa.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża zgodę na zaciągnięcie zobowiązania w wysokości 1.474.727,23 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia siedem 23/100 złotych) z przeznaczeniem na poprawę jakości i efektywności oświetlenia drogowego w ramach umowy na kompleksową usługę oświetleniową, w skład której wchodzi również dostawa energii elektrycznej i konserwacja urządzeń oświetleniowych w mieście i gminie Wschowa w latach 2009-2015.

§ 2

Źródłem pokrycia zobowiązania, określonego w § 1, będą środki z dochodów własnych gminy, z wyłączeniem dochodów publiczno – prawnych.

§ 3

Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb


Uchwala_Nr_4335509_-_zaciagniecie_zobowiazania_-_oswietl
Rozmiar: 17.54 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 187

Data publikacji: 2009-12-18 14:33:45 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa