Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XLIV/363/09 w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2010 rok.

UCHWAŁA NR XLIV/363/09

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 18 grudnia 2009 roku

w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, art. 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2 104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu w kwocie 56 005 175,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
z tego:
1. Dochody bieżące w kwocie 45 680 133,00 zł.
2. Dochody majątkowe w kwocie 10 325 042,00 zł.
§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 64 705 175,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 47 545 234,00 zł., w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 33 313 880,00 zł.,
w tym:
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 21 166 270,00 zł.,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 12 147 610,00 zł.,
2) dotacje na zadania bieżące kwotę 3 638 423,00 zł.,
a) na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 800 137,00 zł. - zgodnie załącznikiem Nr 8 do uchwały,
-dla instytucji kultury kwotę 1 750 000,00 zł.,
- przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 25 137,00 zł.,
- na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących kwotę 25 000,00 zł.
b) na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 838 286,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały,
- dla niepublicznych placówek systemu oświaty kwotę 1 338 286,00 zł.
- na zadania realizowane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kwotę 375 000,00 zł.
- na sfinansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
kwotę 50 000,00 zł.,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – kwotę 75 000,00,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 9 592 756,00 zł.
4) wydatki finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
– kwota 247 175,00 zł.
5) na wydatki związane z obsługą długu gminy kwotę 753 000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych w kwocie 17 159 941,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały
z tego:
1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 16 621 485,00 zł.,
w tym: wydatki finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota 15 170 785,00 zł.
2) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 188 456,00 zł.,
3) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota 150 000,00 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
4) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – kwota 200 000,00 zł.

§ 3

1. Deficyt budżetu w kwocie 8 700 000,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 11 100 000,00 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.
3. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu 2 400 000,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4
Tworzy się rezerwy:
1. ogólną w kwocie 110 000,00 zł.
2. celowe na realizację zadań własnych w kwocie 25 374,00 zł.
a) z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10 000,00 zł.
b) z zakresu działania jednostek pomocniczych w kwocie 15 374,00 zł.

§ 5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 7 521 877,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5 do uchwały.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 378 000,00 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały.

§ 7

Ustala się limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Miasta i Gminy Wschowa na lata 2010-2012 zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.§ 8

Ustala się wydatki na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 9

Ustala się plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 10

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 11

Ustala się dochody w kwocie 300 000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 278 700,00 zł. i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 21 300,00 zł.

§ 12

Wydatki budżetu na 2010 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 328 373,00 zł., w tym: ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 o funduszu sołeckim na kwotę 190 000,00 - zgodnie z załącznikiem Nr 14 do Uchwały.

§ 13

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Wschowa do kwoty 2 000 000,00 zł.
2) finansowanie planowanego deficytu związanego z wydatkami majątkowymi budżetu Miasta i Gminy Wschowa do kwoty 11 100 000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:
1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
2) zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, i których termin zapłaty upływa w roku 2011 na łączną kwotę 3 000 000,00 zł.
4) zaciągania kredytu do kwoty 2 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Wschowa.
5) wystawienia weksla i podpisania deklaracji wekslowej dotyczącego kredytu, o którym mowa w pkt 4.
6) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie: wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych.
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową Gminy.
8 ) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 3 000 000,00 zł.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do upoważnienia w drodze zarządzenia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostek w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania w drodze zarządzenia uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.


§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Fabian Grzyb


Uchwala_Nr_4436309_-_Zalacznik_Nr_1_-_dochody
Rozmiar: 187.77 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 195
Uchwala_Nr_4436309_-_Zalacznik_Nr_2_-_wydatki
Rozmiar: 394.47 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 206
Uchwala_Nr_4436309_-_Zalacznik_Nr_3_-_przychody_i_rozcho
Rozmiar: 18.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 190
Uchwala_Nr_4436309_-_Zalacznik_Nr_4_-_dotacje_na_zadania
Rozmiar: 102.14 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 186
Uchwala_Nr_4436309_-_Zalacznik_Nr_5_-_wydatki_na_zadania
Rozmiar: 114.36 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 208
Uchwala_Nr_4436309_-_Zalacznik_Nr_6_-_dotacje_na_zadania
Rozmiar: 94.45 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 200
Uchwala_Nr_4436309_-_Zalacznik_Nr_7_-_Wydatki_ze_srodkow
Rozmiar: 17.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 197
Uchwala_Nr_4436309_-_Zalacznik_Nr_8_-_dotacje_dla_jedn._
Rozmiar: 19.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 203
Uchwala_Nr_4436309_-_Zalacznik_Nr_9_-_dotacje_dla_jedn._
Rozmiar: 20.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 197
Uchwala_Nr_4436309_-_Zalacznik_Nr_10_-_wpi_uchwaly_budze
Rozmiar: 32.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 190
Uchwala_Nr_4436309_-_Zalacznik_Nr_11_-_wydatki_unijne
Rozmiar: 34.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 191
Uchwala_Nr_4436309_-_Zalacznik_Nr_12_-_dochody_wlasne
Rozmiar: 74.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 209
Uchwala_Nr_4436309_-_Zalacznik_Nr_13-_GFochr._Sr_i_GW
Rozmiar: 34.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 198
Uchwala_Nr_4436309_-_Zalacznik_Nr_14_-_solectwa_i_fundus
Rozmiar: 29.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 198
Uchwala_Nr_4436309_-_Zalacznik_Nr_15_-_wydatki_majatkowe
Rozmiar: 151.76 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 199

Data publikacji: 2010-01-08 12:24:52 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa