Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XLV/364/09 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok w Gminie Wschowa.

UCHWAŁA NR XLV/364/09

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok w Gminie Wschowa.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt. 5 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późna. zm.) w związku z art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 70 poz. 473 z późna. zm.). Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1
Uchwala się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Wschowa na 2010 rok w brzmieniu:
„Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wschowa na 2010 rok.”
I
Zadaniem własnym każdej gminy jest realizacja działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych prowadzonych w postaci gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalanych corocznie przez radę gminy. Działania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych są działaniami długofalowymi. Podstawowymi celami Programu jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych i narkomanii, zmniejszenie rozmiarów tych, które aktualnie występują oraz zwiększenie zasobów w tej sferze. Gminny Program obejmuje kilka obszarów realizacji, są to między innymi zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Obszary te pokrywają się w działaniach przeciwdziałania narkomanii.
I
Podstawowymi celami i zadaniami programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Wschowa na 2010 rok są:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie alkoholizmu.
4. Zwiększanie liczby osób, które podejmą i będą kontynuować leczenie uzależnienia.
5. Przeciwdziałanie wczesnej inicjacji alkoholowej wśród młodzieży, kreowanie alternatywnych form spędzania czasu przez dzieci i młodzież i promowanie zdrowego stylu życia.
6. Działalność edukacyjna dzieci i młodzieży w zakresie przyczyn powstawania zagrożeń uzależnień i podatności na uzależnienia z perspektywy uwarunkowań medycznych, psychologicznych i środowiskowych.
7. Wszechstronne wspieranie rodzin, w których występuje problem uzależnienia.
8. Popularyzowanie informacji o szkodliwości nadmiernego spożywania alkoholu i zagrożeniach związanych z chorobą alkoholową, jej skutkach, a także o możliwości uzyskania wsparcia dla osób już uzależnionych i ich rodzin.
9. Poszerzanie grona osób, instytucji, organizacji zajmujących się profilaktyką i terapią uzależnień.
10. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
11. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.
12. Ograniczenie dostępności do środków psychoaktywnych na terenie szkoły. Współpraca z pedagogami szkolnymi.
13. Rozwijanie przez nauczycieli umiejętności wychowawczych, profilaktycznych oraz pracy z grupą.
14. Osłabienie czynników ryzyka zachowań problemowych wśród dzieci i młodzieży poprzez zajęcia socjoterapeutyczne.

II
Dziedziny podejmowanych działań i zadania do realizacji Sposoby realizacji Planowane koszty realizacji

1. Profilaktyka wśród dzieci, młodzieży i dorosłych:
a) programy profilaktyczne, działania jednorazowe o działaniu profilaktycznym
b) zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży


- organizowanie i pomoc w realizacji programów profilaktycznych.

- pomoc finansowa dla instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych prowadzących działania profilaktyczne


55 000 zł


40 000 zł- organizacja w okresie ferii letnich i zimowych wyjazdów poza miejsce zamieszkania

- prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci z grup ryzyka

- place zabaw, ścieżki zdrowia
50 000 zł30 000 zł

22 000 zł

2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.
- prowadzenie i finansowanie szkoleń dla osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych i profilaktyką alkoholową

- zakup materiałów informacyjno- edukacyjnych.

- prowadzenie biura Komisji i wynagrodzenie Pełnomocnika i sekretarki

- zakup materiałów biurowych, programów i akcesoriów komputerowych
8 000 zł
2 500 zł


30 000 zł


5 000 zł

3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, oraz ochrony przed przemocą w rodzinie
- udział w szkoleniach dla różnych grup zawodowych w zakresie postępowania wobec zjawiska przemocy w rodzinie

- udzielanie konsultacji i porad specjalistów w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. (psycholog, biegły sądowy, wywiady środowiskowe, konsultanci)
1 000 zł20 000 zł

4. Posiedzenie Komisji i Zespołu Interwencyjnego
- udział w posiedzeniach Komisji: przewodniczący komisji – 250 zł miesięcznie, członkowie 200 zł miesięcznie,

- członkom komisji przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za sporządzania opinii w sprawie wniosków na sprzedaż alkoholu - 30 zł miesięcznie
15 200 zł
Razem 278 700 zł

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb


Uchwala_Nr_4536409_-_program_alkoholowy_na_2010
Rozmiar: 47.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 212

Data publikacji: 2010-01-08 13:39:49 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa