Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XLV/365/09 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa na 2010 rok.

UCHWAŁA NR XLV/365/09

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 30 grudnia 2009r.


w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa na 2010 rok.


Na podstawie art. 18 ust.1 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii. (Dz. U .Nr 179,poz.1485) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:


§ 1.


Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa na 2010 rok, stanowiący załącznik do uchwały.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybGminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa na rok 2010
Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych w Polsce. Stanowi wyzwanie cywilizacyjne o zasięgu globalnym. Niesie ze sobą poważne ryzyko dla zdrowia publicznego, szczególnie w kontekście chorób infekcyjnych ( HIV, żółtaczka, choroby weneryczne, gruźlica). Ryzyko zgonów wśród narkomanów jest kilkakrotnie wyższe niż w porównywalnej wiekowo populacji generalnej. Powszechnie znana jest skala trudności w leczeniu , rehabilitacji i readaptacji osób uzależnionych, w przywracaniu ich do normalnego życia. Ponadto narkomania jest ściśle związana z wieloma innymi problemami społecznymi, takimi jak ubóstwo, bezrobocie, prostytucja, przestępczość, bezdomność. Wydaje się, że wzrost rozpowszechniania używania substancji psychoaktywnych a szczególnie picie alkoholu i zażywanie narkotyków, jest efektem głębokiej zmiany obyczajowej, której dotychczasowe zabiegi profilaktyczne nie są w stanie skutecznie się przeciwstawić. Dla odwrócenia obecnego trendu potrzebna jest mobilizacja całego społeczeństwa, oparta na pełnym konsensusie co do celu, jaki chcemy osiągnąć.
Rozdział I
Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej , gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności:
 działalność wychowawczą , edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą;
 leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych;
 ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych;
 nadzór nad substancjami , których używanie może prowadzić do narkomanii;
 zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania , przetwarzania, przerobu i posiadania substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii;
 nadzór nad uprawami roślin zawierających substancje, których używanie może prowadzić do narkomanii.
Rozdział II
Podstawowym celem programu jest ograniczenie używania narkotyków oraz związanych z tym problemów, podniesienie świadomości społecznej Gminy Wschowa. Cel ten realizowany jest przez :
 ograniczenie tempa wzrostu rozpowszechniania używania narkotyków;
 ograniczenie tempa wzrostu przestępczości związanej z używaniem narkotyków,
 ograniczenie zakażeń HIV, HCV i innych chorób związanych z używaniem narkotyków,
 ograniczanie liczby zgonów wynikających z używania narkotyków,
 utrzymanie poprawy stanu zdrowia u osób poddawanych leczeniu i rehabilitacji.
Cel ten będzie realizowany w gminie Wschowa poprzez profilaktykę I-rzędową dotyczącą całej populacji dzieci i młodzieży mającą na celu:
 opóźnienie inicjacji narkotykowej;
 promocja zdrowego stylu życia;
 zmniejszenie ryzyka wystąpienia problemów związanych z używaniem środków odurzających;
 diagnoza środowiska związana z problemem używania środków odurzających; dostosowanie programów profilaktycznych do potrzeb środowiska;
Profilaktyka II-rzędowa ma na celu zapobieganie powstawaniu uzależnienia poprzez:
 kształtowanie postaw abstynenckich u dzieci i młodzieży;
 wycofanie dzieci i młodzieży z zachowań ryzykownych;
 diagnoza środowiska związana z problem.
Profilaktyka III-rzędowa ma na celu zmniejszenie skutków zdrowotnych i społecznych narkomanii poprzez:
 utrwalenie postaw abstynenckich u osób z problemem narkotykowym;
 zmotywowanie do leczenia osób mających problemy narkotykowe;
 organizowanie wsparcia po terapii.
Rozdział III
Realizacja:
ZADANIE I: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem realizowane będzie poprzez:
a) Kontynuowanie pracy Punktu informacyjno-konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie, którego zadaniem jest pomoc, rada i wsparcie w dziedzinach:
 doradztwa i konsultacji specjalistów w zakresie uzależnień,
 udzielania pomocy lekarskiej, psychospołecznej, prawnej i socjalnej,
 skorzystania z dyżurów interwencyjno—wspierających,
 nawiązania pierwszego kontaktu osób z problemem narkotykowymi umożliwienie podejmowania szybkich działań i kontaktu z organizacjami i osobami niosącymi pomoc,
 informowania o chorobie narkotykowej i możliwościach leczenia osób uzależnionych i członków rodzin,
 informowania o ruchach samopomocowych,
 wstępnego motywowania do terapii,
 udzielania pomocy psychologicznej, terapeutycznej i edukacyjnej.
b) Współpraca i wspieranie ruchów samopomocowych.
c) Kierowanie osób realizujących zadania gminnego programu na szkolenia i dofinansowanie szkoleń z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
d) Finansowanie zakupu materiałów dydaktycznych i informacyjnych , prenumerata czasopism.
ZADANIE II: Udzielanie rodzinom, w którym występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej realizowane będzie poprzez:
 Kontynuowanie działania Punktu konsultacyjno- informacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie, udzielając pełnej pomocy tj. grupy wsparcia, grupy terapeutyczne.
 Współpraca z Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, przedstawicielami służby zdrowia, szkołami oraz organizacjami pozarządowymi.
ZADANIE III: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży realizowane będzie poprzez:
a) Stworzenie możliwości powstania miejsca integrującego wszystkich profilaktyków, szczególnie pedagogów, nauczycieli tworzących i realizujących programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży wschowskich szkół oraz uporządkowanie usług profilaktycznych w ramach tzw. Centrum Profilaktyki Uzależnień.
b) Wypracowanie standardów i zasad dla realizatorów programów profilaktycznych,
c) Tworzenie środowiska wspierającego nowe koncepcje pracy prewencyjnej i edukacyjnej.
 Przeszkolenie nauczycieli na realizatorów programów.
 Zajęcia profilaktyczne dla uczniów z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
 Szkolenie w zakresie wczesnego rozpoznawania-diagnozowania dla uczniów i dla rodziców.
ZADANIE IV: Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii realizowane będzie poprzez:
 Tworzenie bazy materialnej i merytorycznej dla realizacji programu.
 Wspieranie działalności grup wsparcia.
 Spotkania z młodzieżą.
ZADANIE V: Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych realizowane będzie poprzez:
 Udzielanie zainteresowanym informacji o ośrodkach i grupach terapeutycznych, grupach wsparcia.
 Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wschowie.
ROZDZIAŁ IV: Zasady Finansowania Zamierzeń Programowych
Na realizację Programu zaplanowano kwotę 21 300 zł środków z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
 Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, prowadzenie rozmów wspierających uzależnionych i współuzależnionych – 6 300 zł
 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży – 10 000 zł
 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem – 5000 złData publikacji: 2010-01-08 13:48:25 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa