Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XLV/366/09 w sprawie: uchwalenia Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji we Wschowie

UCHWAŁA NR XLV/366/09

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 30 grudnia 2009r.


w sprawie: uchwalenia Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji we Wschowie

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001 nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 21 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:


Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1


1. Ośrodek Sportu i Rekreacji we Wschowie, zwany w dalszej treści „Ośrodkiem”, jest jednostką organizacyjną gminy Wschowa utworzoną Uchwałą Nr XIII/140/99 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 28 września 1999 roku.
2. Ośrodek jest jednostka budżetową.
3. Siedzibą Ośrodka jest miasto Wschowa ul. Moniuszki 11, a terenem działania miasto i gmina Wschowa.
4. Ośrodek używa pieczęci: Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Moniuszki 11
67-400 Wschowa
tel. 065/ 540-27-35
5. Ośrodek działa na podstawie:
a) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami)
b) Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U Nr 25, poz. 113 z późniejszymi zmianami )
c) Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.)
d) Uchwały Nr XIII/140/90 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 28 września 1999 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji we Wschowie
e) Niniejszego Statutu.

Rozdział II
CELE I ZADANIA OŚRODKA


§ 2

1. Przedmiotem działania Ośrodka jest administrowanie obiektami oraz urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi, jak również gospodarowanie nimi , a w szczególności:

a) zapewnienie właściwej eksploatacji i konserwacji obiektów sportowych i rekreacyjnych,
b) przygotowanie i udostępnianie obiektów dla organizatorów imprez sportowych
i rekreacyjnych,

c) współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, placówkami oświatowymi oraz innymi jednostkami (instytucjami) w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu i rekreacji oraz prowadzenia rehabilitacji ruchowej,

d) prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej.

e) udostępnianie własnych obiektów sportowych i rekreacyjnych dla potrzeb szkolenia
i dokształcania kadr (trenersko – instruktorskich, organizatorskich, sędziowskich
i zawodniczych) dla potrzeb kultury, kultury fizycznej i turystyki na zlecenie
zainteresowanych organizacji i instytucji,

f) organizowanie zleconych imprez w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki,

g) prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowego i turystycznego,

h) prowadzenie reklamy na obiektach sportowych i rekreacyjnych,

i) organizowanie różnych usług dla ludności w zakresie sportu i rekreacji,

j) zarządzanie kąpieliskiem, basenem i plażą,

k) organizowanie i prowadzenie parkingów przy obiektach sportowych i rekreacyjnych,

l) prowadzenie campingów i pól biwakowych, zlokalizowanych na terenie ośrodków
rekreacyjnych,
ł/ świadczenie usług w zakresie : masażu leczniczego i relaksacyjnego, rehabilitacji , sauny,
solarium zajęć fitness, aerobiku i inne w tym zakresie,
m/ koordynacja działań różnych organizacji w sferze kultury fizycznej na terenie Gminy,
n/ świadczenie usług w zakresie reklamy,
o/ pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie działalności statutowej,
p/ zapewnienie utrzymania i konserwacja terenów turystycznych, rekreacyjnych i zieleni,
r/ organizacja zleconych imprez w zakresie kultury fizycznej i sportu,
s/ działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
t/ przeciwdziałanie zagrożeniom patologii społecznej,
u/ wykonywanie zadań zleconych przez Burmistrza Wschowy oraz realizacja innych zadań
własnych Gminy,
w/ powoływanie i prowadzenie własnych grup sportowych,
z/ współpraca z jednostkami UMiG i Starostwa Powiatowego oraz innymi jednostkami w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

§ 3

Ośrodek zarządza następującymi obiektami:

a) stadion,

b) basen kąpielowy z zapleczem,

c) hotel sportowy,

d) sala sportowa, zaplecze i budynek biurowy

e) O/W Lgiń - plaża w Lginiu

f ) stadion motocrossowy „Kacze Doły” Olbrachcice –k/ Wschowy

g) stadion wiejski w Siedlnicy.
h/ boisko wiejskie w Przyczynie Górnej

Rozdział III
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚRODKIEM

§ 4

1. Ośrodkiem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor powołany i odwołany przez Burmistrza Miasta i Gminy we Wschowie.
2. Przełożonym służbowym dyrektora Ośrodka jest Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa.

§ 5

1. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora.
2. Przepisy wewnętrzne dotyczące działalności Ośrodka wydaje dyrektor w formie zarządzenia.

§ 6

1. Dyrektor jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy dla zatrudnionych w Ośrodku pracowników.
2. W razie nieobecności, dyrektora zastępuje wyznaczony przez niego pracownik.

§ 7

Prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników Ośrodka związane z porządkiem pracy określa regulamin pracy.


Rozdział IV
MAJĄTEK OŚRODKA

§ 8
1. Mienie Ośrodka stanowią:
a) składniki majątkowe przekazane Ośrodkowi przez gminę,
b) składniki majątkowe nabyte ze środków finansowych Ośrodka,
c) składniki majątkowe uzyskane przez Ośrodek w formie darowizn, spadków i zapisów,
2. Mienie, o którym mowa w pkt. 1 jest mieniem komunalnym i stanowi własność gminy Wschowa.
3. W zakresie zarządu mieniem Ośrodka dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa. Pracownicy Ośrodka gospodarują mieniem w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.
4. Za mienie określone w pkt. 1 i właściwe nim zarządzanie odpowiedzialność ponosi dyrektor Ośrodka.


Rozdział V
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 9

1. Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych dla jednostek budżetowych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący plan dochodów i wydatków.
3. Uzyskane dochody z działalności Ośrodek odprowadza na rachunek dochodów budżetu gminy Wschowa.
4. Ośrodek dokonuje zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na zasadach określonych w przepisach ustawy o zamówieniach publicznych.
5. Za prowadzenie gospodarki finansowej odpowiada dyrektor.


Rozdział VI
NADZÓR NAD OŚRODKIEM

§ 10

1. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa.
2. Postanowienia pkt. 1 nie wyłączają uprawnień kontrolnych innych właściwych organów kontroli.

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

Zmiany w zasadach organizacji i funkcjonowania Ośrodka mogą być dokonywane w trybie określonym do ich zatwierdzenia.


§ 12
Traci moc Uchwała Nr IV/29/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji we Wschowie.
§ 13
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2010-01-08 13:48:57 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa