Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XLV/367/09 w sprawie: pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych stanowiących mienie gminne.

UCHWAŁA NR XLV/367/09

Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 30 grudnia 2009r.


w sprawie: pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych stanowiących mienie gminne.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984,Nr 153, poz.1271, Nr 214,poz.1806, z 2003 r. Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.1568, z 2004 r. Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203, z 2005r. Nr 172,poz.1441,Nr 175,poz.1457, z 2006r. Nr 17,poz.128,Nr 181,poz.1337,z 2007r. Nr 48,poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173,poz.1218,z 2008r. Nr 180,poz.1111,Nr 223,poz.1458, z 2009r.Nr 52,poz.420), w związku z art.34ust.6 i art.68 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261,poz.2603,Nr 281,poz.2782,z 2005 Nr 130,poz.1087,nr 169,poz.1420,Nr 175,poz.1459,z 2006r. Nr 104,poz.708,Nr 220,poz.1600, Nr 220,poz.1601, z 2007r. Nr 69,poz.468,Nr 173,poz.1218,z 2008r. Nr 59,poz.369,Nr 220,poz.1412,z 2009r. Nr 19,poz.100,Nr 42,poz.335, Nr 42,poz.340,Nr 98,poz.817,Nr 161,poz.1279,Nr 161,poz.1281), art. 4 ust. 1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007r.Nr 68,poz.449, z 2009 r. Nr 31,poz.206), Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1
1. Przyznaje się pierwszeństwo w nabywaniu lokali użytkowych stanowiących mienie gminne ich
najemcom, jeżeli:
1) posiadają umowę najmu lokalu zawarta na czas nieoznaczony;
2) prowadzą działalność gospodarczą zgodnie z zawartą umową;
3) nie zalegają z zapłatą czynszu;
4) złożą wniosek o nabycie;
5) złożą oświadczenie o wyrażeniu zgody na cenę zbycia,o której mowa w § 2 ust.1
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa do sprzedaży na zasadzie pierwszeństwa
lokali użytkowych stanowiących mienie gminne dotychczasowym najemcom.
3. Upoważnienie obejmuje nie więcej niż 1000 m2 powierzchni użytkowej wszystkich lokali.

§ 2
1. Cenę zbycia lokalu użytkowego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, o którym mowa w
§ 1 niniejszej uchwały ustala się w wysokości odpowiadającej wartości zbywanej
nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, która winna być zapłacona w
całości przed dniem podpisania umowy notarialnej sprzedaży.
2. Korzystający z pierwszeństwa, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, poza zapłatą ceny
wskazanej w ust.1 zobowiązany jest do pokrycia kosztów sporządzenia operatu szacunkowego,
dokumentów geodezyjnych, a także kosztów umowy notarialnej sprzedaży.
3. Ustala się bonifikatę w wysokości 5 % ceny sprzedaży lokalu użytkowego, o którym mowa
w § 1, jeżeli położony jest w budynku wpisanym do rejestru zabytków.

§ 3
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
2. Uchwała obowiązuje w latach 2010 – 2011.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2010-01-08 13:51:30 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa