Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XLV/369/09 w sprawie: przyjęcia przez Gminę Wschowa do realizacji zadania z zakresu właściwości Powiatu Wschowskiego...

UCHWAŁA NR XLV/369/09

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie: przyjęcia przez Gminę Wschowa do realizacji zadania z zakresu właściwości Powiatu Wschowskiego pn. „Przebudowa ulic o nawierzchni z kostki granitowej wraz z modernizacją chodników w obrębie Starego Miasta” w zakresie przebudowy dróg powiatowych tj. ul. Ratuszowa, ul. Rynek, ul. Kilińskiego oraz ul. Bohaterów Westerplatte (w części do skrzyżowania z ul. Garbarską), dofinansowanego ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie”.


Na podstawie art.8 ust. 2a i 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Gmina Wschowa przyjmuje do realizacji zadanie z zakresu właściwości Powiatu Wschowskiego w roku 2010 pn. „Przebudowa ulic o nawierzchni
z kostki granitowej wraz z modernizacją chodników w obrębie Starego Miasta” w zakresie przebudowy dróg powiatowych:
1. ul. Ratuszowa,
2. ul. Rynek,
3. ul. Kilińskiego
4. ul. Bohaterów Westerplatte (w części do skrzyżowania z ul. Garbarską)
dofinansowane ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie”.

§ 2
Gmina Wschowa dofinansuje zadanie, o którym mowa w § 1 uchwały do wysokości wartości kosztorysowej w kwocie 813 274,32 zł.

§ 3
„Przebudowa ulic o nawierzchni z kostki granitowej wraz z modernizacją chodników w obrębie Starego Miasta” stanowi zadanie ujęte w projekcie pn. „Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie” dofinansowane ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

§ 4

Szczegółowe warunki dotyczące przyjęcia do realizacji zadania, o którym mowa w § 1 określi porozumienie pomiędzy Gminą Wschowa a Powiatem Wschowskim.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb



Data publikacji: 2010-01-08 13:58:39 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa