Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XLVI/376/10 w sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie postępowania mediacyjnego w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim w związku ze skargą ...

UCHWAŁA NR XLVI/376/10

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 28 stycznia 2010r.


w sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie postępowania mediacyjnego w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim w związku ze skargą Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z o. o. w Warszawie z dnia 29 lipca 2009 r. na uchwałę Rady Miejskiej we Wschowie Nr XX/166/08 z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych, w zakresie § 46 uchwały.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 115 § 1 ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153, późn.. 1270 z późn.zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1
W związku z wniesieniem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skargi Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z o.o. w Warszawie z dnia 29 lipca 2009 r. na uchwałę Rady Miejskiej we Wschowie Nr XX/166/08 z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych, w zakresie § 46 - wyraża się zgodę na przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w postępowaniu przed sądem administracyjnym w celu jej wyjaśnienia i rozważenia okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz przyjęcia przez strony ustaleń co do sposobu jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej we Wschowie, zobowiązując go do złożenia wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego wraz z aktami sprawy i niniejszą uchwałą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.

§ 3

Udziela się pełnomocnictwa procesowego radcy prawnemu –Dariuszowi Płociniczakowi do reprezentowania Rady Miejskiej we Wschowie w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wschowie

Fabian GrzybData publikacji: 2010-02-02 09:50:06 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa