Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XLVII/383/10 w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.

UCHWAŁA NR XLVII/383/10

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 25 lutego 2010 roku

w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami),w związku
z art.34 ust.1 pkt.3, art.37 ust.1,ust.2 pkt.1 i 9,ust.3 i art.68 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 roku Nr 261,poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1
1. Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym najemcom lokali mieszkalnych
położonych we Wschowie:
1) przy ul. Kilińskiego 15/4
2) przy ul. Daszyńskiego 31/1.

2. Wyraża się zgodę na udzielenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa bonifikaty
w wysokości 90% od ceny sprzedaży lokali wymienionych w pkt.1, ppkt.1-2.

3. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu następujących nieruchomości gruntowych
niezabudowanych:

1) działka gruntu o numerze ewidencyjnym 51/2 o powierzchni 0,2600 ha położona
w Olbrachcicach,
2) działka gruntu o numerze ewidencyjnym 131 o powierzchni 0,3000 ha położona
w Olbrachcicach,
3) działka gruntu o numerze ewidencyjnym 156 o powierzchni 0,4242 ha położona w Siedlnicy,
4) działka gruntu o numerze ewidencyjnym 180 o powierzchni 1,4000 ha położona w Hetmanicach.

4. Wyraża się zgodę na zbycie udziału Gminy wynoszącego 1200/20466 części w prawie współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Osowej Sieni nr 107, oznaczonej numerem ewidencyjnym 139/4 o powierzchni 992 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr Kw 1215.

5. Wyraża się zgodę na zbycie udziału w nieruchomości wspólnej zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Wolności 1 we Wschowie, oznaczonej numerem ewidencyjnym 585 o powierzchni 72 m2 na rzecz współwłaścicieli nieruchomości.

6.Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu działek gruntu niezabudowanych położonych
przy ul. Czereśniowej we Wschowie -przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

1)nr 82/29,82/28,82/18,82/17,82/16 o łącznej powierzchni 0,1217 ha;
2)nr 82/31,82/30,82/21,82/20 o łącznej powierzchni 0,0956 ha.”


§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2010-03-15 11:18:19 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa