Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XLVII/393/10 w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2010 rok.

UCHWAŁA NR XLVII/393/10
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 25 lutego 2010 roku

w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 8, art. 214 pkt 1, 2, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1 240), art. 166 ust. 4 z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1 241), art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy - Prawo Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw( Dz. U. Nr 215, poz.1 664) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLIV/363/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2010 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2010 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2010 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 8 „ Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 9 „ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 10 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Miasta i Gminy Wschowa na lata 2010-2012” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 12 „ Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

7. Skreśla się załącznik Nr 13 „Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

8. Załącznikowi Nr 14 „Wydatki jednostek pomocniczych ( w tym: w ramach funduszu
sołeckiego )” nadaje się Nr 13.

9. Załącznikowi Nr 15 „Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Wschowa na 2010” nadaje się Nr 14 oraz dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.


§ 2

§ 10 Uchwały Nr XLIV/363/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2010 rok otrzymuje brzmienie:
„ Ustala się plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie - Prawo Ochrony Środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w tej ustawie w kwocie 926 792,00”.

§ 3

Planowane po zmianach:
1. Dochody stanowią kwotę 56 555 967,00 zł.
1.1 Dochody bieżące stanowią kwotę 46 613 425,00 zł.
1.2 Dochody majątkowe stanowią kwotę 9 942 542,00 zł.

2. Wydatki stanowią kwotę 65 600 967,00 zł.
2.1 Wydatki bieżące stanowią kwotę 47 751 876,00 zł.
2.2 Wydatki majątkowe stanowią kwotę 17 849 091,00 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie 9 045 000,00 zł zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę oraz z wolnych środków.

3. Przychody i rozchody budżetu po zmianach określa załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb


Uchwala_Nr_47,393,10_-_zmiany_uchwaly_budzetowej_na_2010r.
Rozmiar: 64.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 188
Uchwala_Nr_47,393,10_-_Zalacznik_Nr_1_-_dochody
Rozmiar: 99.01 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 190
Uchwala_Nr_47,393,10_-_Zalacznik_Nr_2_-_wydatki
Rozmiar: 151.80 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 188
Uchwala_Nr_47,393,10_-_Zalacznik_Nr_3_-_przychody_i_rozchody
Rozmiar: 19.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 186
Uchwala_Nr_47,393,10_-_Zalacznik_Nr_4_-_dotacje_dla_jedn._sektora_fin._publ.
Rozmiar: 19.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 182
Uchwala_Nr_47,393,10_-_Zalacznik_Nr_5_-_dotacje_dla_jedn._spoza_sektora_fin.publ.
Rozmiar: 21.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 175
Uchwala_Nr_47,393,10_-_Zalacznik_Nr_6_-_wpi_uchwaly_budzetowej
Rozmiar: 31.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 184
Uchwala_Nr_47,393,10_-_Zalacznik_Nr_7_-_dochody_wlasne
Rozmiar: 39.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 178
Uchwala_Nr_47,393,10_-_Zalacznik_Nr_8_-_wydatki_majatkowe
Rozmiar: 139.37 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 185

Data publikacji: 2010-03-15 11:31:34 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa