Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XLVIII/403/10 w sprawie: przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli sprawdzającej w zakresie skargi z dnia 2 lutego 2010r., dotyczącej sprzedaży lokalu mieszkalnego.

UCHWAŁA NR XLVIII/403/10

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 25 marca 2010r.


w sprawie: przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli sprawdzającej w zakresie skargi z dnia 2 lutego 2010r., dotyczącej sprzedaży lokalu mieszkalnego.


Na podstawie art. 18 a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 82 i § 83 ust. 5
Statutu Gminy Wschowa (Dz.Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2004r. Nr 9, poz.158 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Zobowiązuje się Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej we Wschowie, do przeprowadzenia kontroli sprawdzającej, w zakresie skargi Pani Bożeny Bieleń z dnia 2 lutego 2010r., dotyczącej sprzedaży lokalu mieszkalnego, położonego we Wschowie, przy ul.Strażackiej 2/2, w terminie od 12.04.2010r. do 14.04.2010r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej we Wschowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciaPrzewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2010-04-06 12:10:11 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa