Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XLIX/409/10 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/390/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30marca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta...

UCHWAŁA NR XLIX/409/10

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 29 kwietnia 2010r.


w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/390/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30
marca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta i Gminy Wschowa.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art.4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1966r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z późn.zm.), Rada Miejska we Wschowie po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXIX/390/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 marca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wschowa wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2) wyposażenia nieruchomości w ilość urządzeń określonych w § 7, służących do zbierania odpadów komunalnych, pozbywania się tych odpadów i nieczystości ciekłych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie i w sposób zgodny z przepisami ustawy oraz przepisami odrębnymi,”.
2. § 2 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„ 6) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników przyległych do nieruchomości,”.
3. § 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Właściciele nieruchomości winni utrzymywać w należytym stanie tereny zielone wchodzące w skład nieruchomości.
2. Utrzymanie zieleni usytuowanej w chodniku lub pomiędzy chodnikiem a jezdnią należy do zarządcy drogi.”
4. § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Zbiórka surowców wtórnych może odbywać się również w systemie workowym,
szczególnie na terenach wiejskich.”
5. § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Gospodarstwa domowe zostaną wyposażone w kolorowe worki foliowe, kolorami odpowiadające pojemnikom, w których mieszkańcy są zobowiązani segregować odpady wg poszczególnych rodzajów. Odbiór worków odbywać się będzie wg ustalonego harmonogramu lub po uprzednim powiadomieniu.”
6. § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„ 6. Odbiór surowców wtórnych odbywa się pod warunkiem prawidłowo prowadzonej selekcji, zgodnie z ust. 5, a własność tych materiałów przechodzi na jednostkę wywozową z chwilą pozostawienia tych odpadów w miejscach przeznaczonych do tego celu. Zabrania się zbierania tych surowców osobom nieupoważnionym.”
7. § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pojemniki na niesegregowane (drobne) odpady komunalne mogą mieć pojemność od 60 dm3 do 1 100 dm3, a kontenery od powyżej 1 100 dm3 do 10 m3”.
8. § 7 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) na nieruchomościach z zabudową jednorodzinną objętość pojemników powinna być dostosowana do liczby zamieszkałych osób, z zachowaniem normatywu, o którym mowa w pkt 2a, nie mniej jednak niż jeden pojemnik 60 dm3 na nieruchomość,”.

9. § 7 ust. 2 pkt 2 litera a otrzymuje brzmienie:
„a) 30 dm3 na jednego mieszkańca na 1 miesiąc,”.
10.§ 8 otrzymuje brzmienie:
„1. Organizatorzy imprezy masowej mają obowiązek zawrzeć umowę z uprawnionymi podmiotami na dostarczenie odpowiedniej ilości pojemników, kontenerów, szaletów przenośnych oraz ich opróżnianie i uprzątnięcie.
2. Kosze uliczne powinny być rozstawione w sposób i ilościach zapewniających utrzymanie czystości w miejscach publicznych.”
11. § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zapewnienie właściwego stanu sanitarno-higienicznego wymaga usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości z następującą częstotliwością:
1) dla zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
2) dla zabudowy wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz w tygodniu,
3) dla gospodarstw jednoosobowych – nie rzadziej niż raz w miesiącu,
4) dla obiektów użyteczności publicznej – nie rzadziej niż raz w tygodniu,
5) obiektów, na których prowadzona jest działalność powodująca powstawanie odpadów komunalnych:
a) przy działalności gastronomicznej i handlu spożywczym – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
b) przy pozostałej działalności – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.”

12. § 23 ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) pszczoły winny być trzymane w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 5 m od granicy nieruchomości.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybUZASADNIENIE

Do projektu zmiany Uchwały Nr XXXIX/390/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 marca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wschowa.


Zmiany w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wschowa podyktowane są koniecznością zapewnienia spójności wewnętrznej tego aktu, mające charakter porządkujący, jak również wprowadziły kilka zmian merytorycznych. Zmiany merytoryczne polegają na wyraźnym doprecyzowaniu obowiązków należących do właścicieli nieruchomości, jak również wprowadzono zmiany dotyczące m.in. częstotliwości usuwania odpadów komunalnych.
- wykreślono całkowicie zapisy w § 4, w którym dotychczas dopuszczało się na utwardzonych powierzchniach mycie samochodów i dokonywanie doraźnych napraw i regulacji samochodów, prowadzenia napraw blacharskich, lakierniczych oraz wymiany płynów eksploatacyjnych;
- w §7 ust.1 wprowadzono zmianę polegającą na poszerzeniu pojemności pojemników na niesegregowane (drobne) odpady komunalne- wprowadzając pojemnik 60dm3;
- w § 7 ust. 2 pkt 2 lit a dokonano zmiany normatywu ilości wytwarzanych odpadów z dotychczasowego tj. 15dm3 na jednego mieszkańca na tydzień na 30dm3 na jednego mieszkańca na jeden miesiąc. Jest to zasadnicza zmiana, która przekłada się na wyposażenie w odpowiednio mniejsze pojemniki, co skutkować będzie zmniejszeniem kosztów za wywóz odpadów dla właścicieli nieruchomości;
- w § 16 ust. 1 wprowadzono zapis dopuszczający częstotliwość wywozu odpadów- raz w miesiącu dla gospodarstw jednoosobowych oraz w obiektach przy działalności gastronomicznej i handlu spożywczym- nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie (było nie rzadziej niż raz w tygodniu). Zmiana ta była podyktowana ze względu na interwencję wielu samotnych osób i handlowców, którzy twierdzili, że nie są w stanie zapełnić pojemnik przy dotychczasowej częstotliwości wywozu. Wszystkie zaproponowane zmiany były wynikiem zgłoszonych uwag i wniosków m.in. przez sołtysów, mieszkańców tut. gminy, przedstawicieli firm świadczących usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych oraz przez zespół radnych powołany przez Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. Projekt zmiany uchwały Rady Miejskiej we Wschowie do regulaminu z dnia 30.03.2006r. Nr XXXIX/390/06 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wschowa został zaopiniowany pozytywnie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli (opinia z dnia 15.03.2010r., znak sprawy: ONS-HK-413/2/09), tym samym został spełniony wymóg wynikający z ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.).Opracował:
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury (w miejscu)Data publikacji: 2010-05-27 16:07:48 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa