Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XLIX/410/10 w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia bonifikaty przy zbyciu nieruchomości.

UCHWAŁA NR XLIX/410/10

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 29 kwietnia 2010 roku

w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia bonifikaty przy zbyciu nieruchomości.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami), w związku
z art.34 ust.1 pkt.1,art.37 ust.1,ust.2 pkt.1 i pkt.9 i art.68 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. N r 261,poz.2603
z późniejszymi zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym najemcom lokali mieszkalnych
położonych we Wschowie:
1)przy ul.Głogowskiej 10/3;
2)przy ul.Obr.W-wy 28/1.

2. Wyraża się zgodę na udzielenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa bonifikaty
w wysokości 90% od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wymienionych w pkt.1 ppkt.1 i 2.

3. Wyraża się zgodę na zbycie w trybie przetargowym, lokalu użytkowego o powierzchni 43,74 m2
przy ul.Ks.A.Kostki 40 we Wschowie.

4. Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym, udziału Gminy w częściach wspólnych
nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym nr 39 przy ul.Niepodległości
39 we Wschowie położonej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 975/2 o powierzchni
267 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr Kw 18777, na rzecz innych
współwłaścicieli nieruchomości.

5. Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym, udziału Gminy w częściach wspólnych
nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 5 przy ul.Obr.W-wy we Wschowie
położonej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1414 o powierzchni 553 m2 , dla
której prowadzona jest księga wieczysta nr Kw 3250, na rzecz innych współwłaścicieli
nieruchomości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb


Uzasadnienie
do projektu uchwały o zbyciu mienia i udzieleniu bonifikaty.


Ad.1 i ad.2)
Najemcy wymienionych lokali złożyli wnioski o nabycie lokali mieszkalnych, których są głównymi najemcami i mają zawarte umowy najmu na czas nieokreślony.Lokale położone są
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (powyżej dwóch lokali).
Art.34 ust.1 pkt.3 , art.37 ust.2 pkt.1 i art.68 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r.Nr 261,poz.2603 z późn.zm.) regulują zbycie lokali mieszkalnych bezprzetargowo na rzecz najemców,którym przysługuje pierwszeństwo w przypadku posiadania zawartej umowy na czas nieokreślony najmu lokalu
i udzielanie bonifikaty od ceny zbycia, jeżeli nieruchomość jest zbywana jako lokal mieszkalny.

Ad.3)
Lokal użytkowy (sklep) o powierzchni 43,74 m2 położony jest w budynku wielorodzinnym przy ul.Ks.A.Kostki nr 40.W budynku powstała wspólnota mieszkaniowa, gdyż zostały sprzedane 2 lokale mieszkalne.
W przedmiotowym lokalu nie jest prowadzona obecnie żadna działalność, lokal został opróżniony
i przekazany dla Gminy.
Z uwagi na usytuowanie proponuje się lokal przeznaczyć do zbycia w drodze przetargu-zgodnie z art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późn.zm.)

Ad.4 i ad.5)
Nieruchomości zabudowane przy ul.Niepodległości nr 39 i przy ul.Obr.W-wy 5 są małymi wspólnotami mieszkaniowymi, w których Gmina Wschowa posiada jeszcze udziały.Wspólnoty te wstępnie wyraziły zgodę na adaptację z części wspólnych (strychu wspólnego) -pomieszczeń,które
następnie będą adaptowane na cele mieszkalne.
Z uwagi na brak uchwały, która regulowałaby zasady zbywania nieruchomości- zgodę dla Burmistrza Miasta i Gminy na zbycie udziału -musi wyrazić Rada Miejska.
Zgodnie z art.37 ust.2 pkt.9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r.Nr 261,poz.2603 z późn.zm.) -nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeśli:przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości,
a zbycie następuje na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości.


Sporządziła:
Marzanna Gałecka-Wydział GIN
16.04.2010r.Data publikacji: 2010-05-27 16:08:22 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa