Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XLIX/411/10 w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości.

UCHWAŁA NR XLIX/411/10

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 29 kwietnia 2010 roku


w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami), oraz art.24 ust.5 pkt.1 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2007 roku Nr 231,poz.1700 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala,co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie w zasoby gminne od Skarbu Państwa-Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie, nieruchomości położonej w obrębie Dębowa Łęka oznaczonej numerem ewidencyjnym 59 o powierzchni 0,3400 ha -stanowiącą drogę-
-na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb

Uzasadnienie
do projektu uchwały o nabyciu

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie zwróciła się do Gminy Wschowa z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie w zasoby mienia Gminy Wschowa nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym:Dębowa Łęka i Osowa Sień.Argumentem za nieodpłatnym przekazaniem jest fakt,iż działki wymienione w projekcie uchwały stanowią drogi powszechnie użytkowane przez mieszkańców Gminy Wschowa, są w dobrym stanie.Przy czym działka numer 237 położona w Dębowej Łęce porośnięta jest lasem, znajduje się na niej stary poniemiecki cmentarz i jest użytkowana przez lokalną społeczność.
Podjęcie przedmiotowej uchwały jest zatem uzasadnione -działki będą służyć zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców.

Uchwałę Nr XLVI/379/10 w dniu 29 stycznia 2010 roku w tej sprawie podjęła Rada Miejska we Wschowie.
Przedłożony projekt jest uzupełnieniem poprzedniej uchwały i jest zgodny z wnioskiem
i życzeniem Agencji Nieruchomości Ronych Oddział Terenowy w Warszawie.


Sporządziła:
Marzanna Gałecka-Wydział GIN
23.04.2010r.Data publikacji: 2010-05-27 16:09:41 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa