Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XLIX/417/10 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVIII/405/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie : emisji obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i...

UCHWAŁA NR XLIX/417/10

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 29 kwietnia 2010 roku


w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVIII/405/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie : emisji obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami); art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:


§ 1

W Uchwale Nr XLVIII/405/10 Rady Miejskiej we Wschowie dnia 25 marca 2010 roku :w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu wprowadza się następujące zmiany:

§ 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie :


1.Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
1) seria A10 o wartości 500.000 zł,
2) seria B10 o wartości 1.000.000 zł,
3) seria C10 o wartości 300.000 zł,
4) seria D10 o wartości 600.000 zł,
5) seria E10 o wartości 1.000.000 zł,
6) seria F10 o wartości 1.400.000 zł,
7) seria G10 o wartości 500.000 zł,
8) seria H10 o wartości 1.000.000 zł,
9) seria I10 o wartości 700.000 zł,
10) seria A11 o wartości 300.000 zł,
11) seria B11 o wartości 700.000 zł,
12) seria C11 o wartości 400.000 zł,
13) seria D11 o wartości 800.000 zł,
14) seria E11 o wartości 1.200.000 zł,
15) seria F11 o wartości 800.000 zł,
16) seria G11 o wartości 800 000 zł
17) seria H11 o wartości 800 000 zł
18) seria I 11 o wartości 800 000 zł


§ 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie :

2.Emisja obligacji serii A10, B10, C10, D10, E 10, F10, G10, H10 i I10 nastąpi w 2010 r., a emisja obligacji serii A11, B11, C11, D11, E11 , F11, G 11,H 11 i I 11 nastąpi w 2011 r.

§ 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1 Wykup obligacji nastąpi po upływie:
1) 5 lat od daty emisji obligacji serii A10 i B10, H11
2) 6 lat od daty emisji obligacji serii C10, D10, E10, F10, A11 i B11 i I 11
3) 7 lat od daty emisji obligacji serii G10,H10, I10, C11, D11, E11, F11 i G11.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2010-05-27 16:15:01 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa