Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR L/422/10 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości stanowiących mienie gminne.

UCHWAŁA NR L/422/10
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 26 maja 2010r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości stanowiących mienie
gminne.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 roku nr 261,poz.2603 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na nieodpłatne użyczenie dla Związku Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa Związku Harcerstwa Polskiego na czas nieoznaczony części działki gruntu o powierzchni 400 m2, oznaczonej numerem ewidencyjnym 960, będącej własnością Gminy Wschowa, położonej przy Placu Grunwaldu we Wschowie w celu usytuowania tablicy upamiętniającej 100-lecie harcerstwa w Polsce i 60-lecie ruchu harcerskiego na Ziemi Wschowskiej.

§ 2
Wyraża zgodę na nieodpłatne użyczenie dla Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Przyczynie Górnej na okres 10 lat - od dnia 01.09.2011r. do dnia 31.08.2021r. następujące nieruchomości gruntowe położone w Przyczynie Górnej – wyłącznie na cele oświatowe (prowadzenie Szkoły Podstawowej):

1. działka nr 41 o powierzchni użytkowej 0,22 ha zabudowana budynkiem Szkoły Podstawowej w Przyczynie Górnej,
2. działka nr 38/2 o powierzchni 0,04 ha oraz działka nr 42/2 o powierzchni 0,11 ha -stanowiące boisko szkolne.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2010-05-31 10:07:40 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa