Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR L/423/10 w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości.

UCHWAŁA NR L/423/10

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 26 maja 2010 roku

w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami), oraz art.24 ust.5 pkt.1 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2007 roku Nr 231,poz.1700 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala,co następuje:

§ 1


1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie w zasoby gminne od Skarbu Państwa-Agencji
Nieruchomości Rolnych Oddział w Gorzowie Wlkp.Filia w Zielonej Górze,
nieruchomości położonej w Dębowej Łęce - stanowiącej działkę ewidencyjną 34/2
o powierzchni 0,2801ha - w udziale wynoszącym 5/51 części, objętą księgą wieczystą Kw nr
17233- na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonaniu zadań
własnych-budowę drogi do hydroforni.

2. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie w zasoby gminne od Skarbu Państwa-Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze-działek wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały-po wykonaniu inwestycji:
” Rozbudowa skrzyżowania na skrzyżowaniu typu rondo drogi krajowej nr 12 we Wschowie”.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb


Uchwala_Nr_50,423,10_-_Zalacznik
Rozmiar: 30.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 208

Data publikacji: 2010-05-31 10:08:32 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa