Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR L/428/10 w sprawie: zasad używania herbu Gminy Wschowa.

UCHWAŁA NR L/428/10

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 26 maja 2010r.
w sprawie: zasad używania herbu Gminy Wschowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 6 ust.1 i 4 Statutu Gminy Wschowa z dnia 11 grudnia 2003r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2004r. Nr 9, poz. 158), Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:
§ 1
1. Herbu Gminy Wschowa używają organy i jednostki organizacyjne Gminy Wschowa.
2. Herbu mogą używać także inne podmioty, po uzyskaniu pisemnej zgody Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa, który określa warunki korzystania.
3. Burmistrz może udzielić zgody na używanie herbu w szczególności na: wydawnictwach i drukach reklamowych, promocyjnych, stronach internetowych, winietach gazet i czasopism, budynkach, ubiorach, urządzeniach i przedmiotach - jeżeli służą promocji Gminy Wschowa, organizacji lub przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie Gminy albo mających znaczenie dla rozwoju Gminy Wschowa.
4. Zabrania się używania herbu dla działalności sprzecznej z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.
5. Herb należy eksponować w sposób estetyczny, w sposób zapewniający poszanowanie jego czci.
6. Herb może być używany tylko w formie określonej Uchwałą Nr XIII/167/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wschowa. Dopuszczalne jest używanie herbu w formie wydruków (druków) dwubarwnych z zastosowaniem skali odcieni i w formie znaków wodnych lub tła.
7. Organ, który udzielił zgody na używanie herbu może tę zgodę cofnąć, jeżeli herb jest
używany niezgodnie z niniejszą uchwałą lub warunkami określonymi przy udzielaniu zgody.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Fabian GrzybData publikacji: 2010-05-31 10:15:17 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa