Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR L/429/10 w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/212/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Wygnańczyce na lata 2008-2015.

UCHWAŁA NR L/429/10

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 26 maja 2010r.

w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/212/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca
2008 roku w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Wygnańczyce na
lata 2008-2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 29 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 07 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz. 427) i § 10 ust. 2, pkt. 2, lit. b) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz.U. Nr 38, poz. 220 z 6 marca 2008 r.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zmianę załącznika do uchwały pn. „Plan Odnowy Miejscowości Wygnańczyce na lata 2008-2015” w zakresie nowego brzmienia punktu 4, przyjętą na zebraniu wiejskim wsi Wygnańczyce w dniu 14 maja 2010r. o treści:
4) Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących:
lp. zadania realizacja kwota
1. 60 – ta rocznica powstania OSP 2009 15 000
2. Rozwój segregacji odpadów komunalnych 2010 40 000
3. Utworzenie wielozadaniowego ośrodka społeczno-kulturalnego w Wygnańczycach 2010-2011 665 000
4. Plac zabaw 2011 30 000
5. Budowa ścieżki rowerowej 2011 400 000
6. Modernizacja boiska 2011 45 000
7. Budowa chodników 2012 600 000
8. Budowa kanalizacji 2015 900 000

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb


Uchwala_Nr_50,429,10_-_zm.Uchwaly_nr_XXV,212,08_Plan_Odnowy_Wygnanczyce
Rozmiar: 35.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 211

Data publikacji: 2010-05-31 10:16:12 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa