Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR L/431/10 w sprawie: stanowiska w zakresie zamiaru zniesienia Sądu Rejonowego we Wschowie i utworzenia wydziałów zamiejscowych w Sądzie Rejonowym w Lesznie.

UCHWAŁA NR L/431/10

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie: stanowiska w zakresie zamiaru zniesienia Sądu Rejonowego we Wschowie
i utworzenia wydziałów zamiejscowych w Sądzie Rejonowym w Lesznie.


Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1

W związku z treścią pisma z dnia 19 maja 2010r. Prezesa Sądu Rejonowego we Wschowie w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego zamiaru zniesienia Sądu Rejonowego we Wschowie i utworzenia wydziałów zamiejscowych w Sądzie Rejonowym w Lesznie, Rada Miejska we Wschowie oświadcza, co następuje:

Rada Miejska we Wschowie z dużym zaniepokojeniem i zdziwieniem przyjęła informację o zamiarze zniesienia Sądu Rejonowego we Wschowie i utworzenia wydziałów zamiejscowych w Sądzie Rejonowym w Lesznie .
Od początku istnienia Powiatu Wschowskiego, Rada nasza, kierując się potrzebami tutejszej społeczności oraz przybliżeniu ważnych instytucji do obywatela współuczestniczyła we wszelkich działaniach na rzecz utworzenia Sądu Rejonowego we Wschowie. Również z tego powodu Ministerstwo Sprawiedliwości zdecydowało o utworzeniu Sądu Rejonowego w naszym mieście od dnia 1 stycznia 2004r.
Samorząd Powiatu Wschowskiego zaangażował wówczas ogromne środki własne na remont obiektu a także na jego odpowiednie wyposażenie.
Na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, Rada Powiatu Wschowskiego w 2009r. nieodpłatnie przekazała na siedzibę Sądu Rejonowego we Wschowie prawo własności zajmowanych przez Sąd pomieszczeń.
Naszym zdaniem należy się bardziej skoncentrować na działaniach zmierzających do wzmocnienia kadrowego i organizacyjnego Sądu Rejonowego we Wschowie, poprzez np. zwiększenie ilości Wydziałów, czy też zasilenie kadrowe, a nie przeniesienie siedziby tego Sądu poza granice województwa.
Szczególnie bulwersujące dla mieszkańców i działających na naszym terenie podmiotów gospodarczych jest planowane zniesienie Wydziału Ksiąg Wieczystych we Wschowie. Do Wydziału tego trafiają rocznie tysiące spraw związanych z zakładaniem ksiąg wieczystych, ich zmianami, zaciąganymi kredytami, działami spadków a więc codziennymi sprawami mieszkańców i firm z terenu naszych jednostek administracyjnych.
Użyta w uzasadnieniu projektu rozporządzenia argumentacja dotycząca zamiaru likwidacji Sądu Rejonowego we Wschowie na dzień dzisiejszy jest nieaktualna, gdyż ilość nie
załatwionych spraw w latach 2008/2009 wynikała ze zbyt małej ilości sędziów prowadzących sprawy. Obecnie zwiększona liczba zatrudnionych sędziów gwarantuje sprawne funkcjonowanie tegoż Sądu.

Mając powyższe na względzie, Rada Miejska we Wschowie zdecydowanie sprzeciwia się takim rozwiązaniom, które w znaczący sposób utrudnią życie mieszkańców i funkcjonowanie podmiotów gospodarczych z terenu naszej gminy.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2010-05-31 10:20:17 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa