Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR LI/433/10 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z innymi Jednostkami Samorządu Terytorialnego porozumienia określającego warunki przystąpienia Gminy Wschowa do projektu „Lubuski e-

UCHWAŁA NR LI/433/10

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 24 czerwca 2010r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z innymi Jednostkami Samorządu Terytorialnego porozumienia określającego warunki przystąpienia Gminy Wschowa do projektu „Lubuski e-Urząd”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1
1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie przystąpienia Gminy Wschowa do projektu „Lubuski e-Urząd”.
2. Projekt porozumienia, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Na wkład własny związany z realizacją projektu „Lubuski e-Urząd” zabezpieczone zostaną w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym środki finansowe na lata 2011 i 2012 w wysokości łącznej 45 289,00 zł.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Fabian Grzyb


Uchwala_Nr_51_433_10_-_Zalacznik_Lubuski_e-Urzad
Rozmiar: 93.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 345

Data publikacji: 2010-07-12 09:26:38 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa