Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR LI/436/10 w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne.

UCHWAŁA NR LI/436/10

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 roku Nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami),w związku
z art.34 ust.1 pkt.3,art.37 ust.1,ust.2 pkt.1 i art.68 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2010r. Nr 102, poz.651) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1

1.Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu niezabudowanej działki gruntu o numerze
ewidencyjnym 239/2 o powierzchni 0,1100 ha położonej w Łysinach.

2.Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu niezabudowanej działki gruntu o numerze
ewidencyjnym 1070/4 o powierzchni 0,0022 ha położonej przy ul.Pocztowej we Wschowie.

3.Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu:
1) lokalu mieszkalnego nr 6 o powierzchni 31,48 m2 położonego w budynku mieszkalnym
przy ul.Garbarskiej 4 we Wschowie;
2) lokalu (do adaptacji na cele mieszkalno-użytkowe) o powierzchni 25,20 m2 położonego
w budynku mieszkalno-użytkowym przy ul.Powst.Wlkp.7 we Wschowie.

4.Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym najemcom lokali mieszkalnych
położonych we Wschowie:
1) przy ul.Cichej 6/2
2) przy ul.Obr.W-wy 18/5.

5.Wyraża się zgodę na udzielenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa bonifikaty
w wysokości 90 % od ceny sprzedaży lokali wymienionych w pkt.4,ppkt.1-2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2010-07-12 09:29:19 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa